Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, giao khoán | Bài viết hay | Tin tức

Chủ nhật01232022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, giao khoán

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, giao khoán

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, giao khoán. Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc. Việc khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc được quy định như thế nào?. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin và cách tính thuế đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, giao khoán dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động.

huong-dan-cach-tinh-thue-TNCN

Theo Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC  quy định Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc. Thì:

Nếu người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động DƯỚI 03 THÁNG – Lao động thời vụ, thử việc. Thì Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc như sau:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này)

- Doanh nghiệp trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) thángtổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

=> Doanh nghiệp hoặc cá nhân trả thu nhập sẽ phải tiến hành KHẤU TRỪ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Nếu ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế. Thì có thể làm cam kết (02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC). Sau đó gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

"c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác."

- Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

- Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có MST tại thời điểm cam kết.

=> Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế

Như vậy:

-Đối với cá nhân ký hợp đồng DƯỚI 3 THÁNG nếu có Tổng thu nhập DƯỚI 2 TRIỆU đồng/lần thì khi chi trả lương, kế toán chỉ cần giữ lại CMND photo của NLĐ thôi, KHÔNG cần làm cam kết 02/CK-TNCN.

- Đối với cá nhân ký hợp đồng DƯỚI 3 THÁNG nếu có thu nhập TỪ 2 TRIỆU đồng/lần hoặc /tháng TRỞ LÊN thì khi chi trả lương, kế toán sẽ khấu trừ 10% thu nhập trước khi chi trả cho NLĐ.

=> Nếu không muốn khấu trừ 10% thì DN yêu cầu cá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN.

Chú ý: Trường hợp được làm bản cam kết 02 đối với hợp đồng thời vụ, thử việc là cá nhân đó:

- Phải có MST Cá nhân tại thời điểm làm cam kết

- Có thu nhập duy nhất tại 1 nơi. (Nếu có thu nhập tại 2 nơi thì không được làm cam kết 02 mà phải khấu trừ 10%)

- Và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế

 Nếu các cá nhân ký hợp đồng dưới 3 tháng, trong năm dương lịch trước khi vào làm tại DN, nhưng đã đi làm ở 1 nơi khác và có thu nhập tại đó, đã có MST

=> Thì không được làm cam kết 02. Phải khấu trừ 10% (Nếu thu nhập từ 2tr trở lên)

Kêt luận: Những lao động thời vụ, hợp đồng thử việc, hợp đồng giao khoán, hợp đồng dịch vụ cá nhân, không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dưới 3 tháng nếu có thu nhập theo mức dưới đây:

a) Nếu Tổng thu nhập dưới 2 triệu/lần hoặc /tháng thì khi trả lương, kế toán chỉ cần giữ lại CMDN photo của người đó. (Kèm theo: Hợp đồng lao động, chứng từ thanh toán tiền lương, bảng chấm công..) -> Không khấu trừ thuế TNCN.

Ví dụ: Công ty A ký hợp đồng thử việc với Nhân viên A thời gian 1 tháng từ ngày 1/3/2019 - 30/4/2019 với mức lương là 3.000.000

- Nhưng tháng 12 nhân viên chỉ đi làm 15 ngày: Mức lương nhân viên A được nhận = 3.000.000 x 15 / 26 = 1.730.000

=> Như vậy là tháng 12 sẽ không khấu trừ thuế TNCN của nhân viên A (Vì thu nhập < 2 tr)

b) Nếu có Tổng thu nhập từ 2 triệu/lần hoặc /tháng thì khi trả lương, kế toán sẽ khấu trừ thuế 10% thuế TNCN trên Tổng thu nhập trước khi trả cho NLĐ.

Ví dụ: Công bạn thuê lao động thời vụ trả lương: 4.000.000/tháng và phụ cấp 500.000 thì:
-> Thuế TNCN phải nộp = (4.000.000 + 500.000) X 10% = 450.000 (Tính theo Tổng thu nhập chi trả cho nhân viên nhé, không giảm trừ).

Lưu ý: Các khoản phụ cấp cho lao động thời vụ, giao khoán phải chịu thuế TNCN.

- Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng với Ông Nguyễn Văn A thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ theo thuế suất 10% trên tổng mức chi trả từ 2 triệu đồng trở lên (không được trừ tiền cơm giữa ca, tiền ngoài giờ).

Ví dụ: Trong tháng 3 Ông A mức lương 10.000.000 đồng, phụ cấp tiền cơm 680.000 đồng, tiền ngoài giờ 227.272 đồng thì Công ty kê khai, khấu trừ thuế TNCN 10% trên tổng mức chi trả là 10.907.272 đồng.

(Theo Công văn 4217/CT-TTHT ngày 26/5/2015 của Cục thuế TP. HCM)

Trường hợp không muốn khấu trừ 10%.

=> Thì Công ty A cho người lao động làm bản cam kết 02/CK-TNCN. Cam kết thu nhập sau khi trừ các khoản giảm trừ chưa tới mức phải khấu trừ. Thì kế toán tạm thời không khấu trừ thuế TNCN.

Cách Tính thuế TNCN hợp đồng thử việc:

Theo Công văn 3421/CT-HTr ngày 20/01/2016 của Cục thuế TP Hà Nội:

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc như sau:

- Đối với cá nhân ký

hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng khoán dịch vụ dưới ba (03) tháng có tổng mức thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì công ty thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

- Trường hợp, cá nhân ký hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng khoán dịch vụ dưới ba (03) tháng chỉ có duy nhất 1 nguồn thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế không vượt quá 108.000.000 đồng thì cá nhân lao động đó làm bản cam kết 02/CK-TNCN (Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015) để làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế TNCN. Cá nhân lao động phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

- Đối với cá nhân lao động đã làm bản cam kết 02/CK-TNCN nhưng tổng mức thu nhập thực tế trong năm trên 108.000.000 đồng thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cách Kê khai thuế TNCN thời vụ, thử việc trên HTKK (Mẫu 05/KK-TNCN)

- Các bạn kê khai như nhân viên làm việc bình thường trong Công ty thôi nhé.

- Kê khai vào Chỉ tiêu [21]: Cộng cả nhân viên thời vụ vào đây nhé.

- Kê khai vào Chỉ tiêu [24]: Nếu DN bạn khấu trừ thuế TNCN của họ thì cộng họ vào đây, nếu không khấu trừ (tức là làm cam kết 23 thì không cộng họ vào đây)

- Kê khai vào Chỉ tiêu [27]: Là tổng số tiền mà DN bạn trả cho lao động thời vụ (Dù có hay không khấu trừ thuế TNCN cũng kê khai vào đây, tức là dù có làm cam kết hoặc không thì cũng phải kê khai số tiền trả cho họ vào đây).

- Kê khai vào Chỉ tiêu [30]: Nếu DN khấu trừ thuế TNCN của họ thì Cộng tổng số tiền vào đây (Nếu trường hợp không khấu trừ, tức là làm cam kết thì không được nhập Tổng số tiền vào đây).

- Kê khai vào Chỉ tiêu [33]: Là số tiến thuế TNCN mà DN bạn đã khấu trừ của họ.

Cuối năm vẫn phải quyết toán như nhân viên bình thường nhé. Kê khai vào Phụ lục 05-2/BK-TNCN

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán:

(Theo Công văn 10132/CT-TTHT của Cục thuế TP. Hồ chí Minh ngày 16/10/2017)

Căn cứ công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12/6/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài;

Trường hợp của Công ty theo trình bày, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhận thầu thi công các hạng mục công trình cho khách hàng. Một số phần công việc thi công Công ty giao khoán cho cá nhân không đăng ký kinh doanh thực hiện theo hợp đồng ký kết giao khoán nhân công (không bao thầu nguyên vật liệu và Công ty chịu thuế TNCN) thì khoản chi phí này (bao gồm số thuế TNCN Công ty nộp thay cá nhân là 10% trên giá trị hợp đồng)
Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC).

(Theo Công văn 2547/TCT-TNCN của Tổng cục thuế ngày 12/06/2017)

- Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Công ty) ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt đường ống, duy tu, sửa chữa các công trình cấp thoát nước, chăm sóc cây xanh, xây dựng cầu đường ... thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này.

Bạn đang xem bài viết:Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, giao khoán "

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Cách tính thuế tncn đối với hợp đồng giao khoán, quyết toán thuế tncn, mẫu 02/ck-tncn, , tính thuế thu nhập cá nhân online, cách tính thuế thu nhập cá nhân 2019

Có thể bạn quan tâm: " Khi nào thì cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN? "

Theo khoản 2, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Đơn vị cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động nếu có yêu cầu.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có thể được cấp theo từng lần phát sinh khấu trừ. Hoặc cấp cho cả 1 kỳ trong năm dương lịch.

Trường hợp cá nhân không yêu cầu. Hoặc đối với các cá nhân ủy quyền quyết toán tại thì đơn vị, cá nhân trả thu nhập không cần cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Xem thêm:  Mẹo tra cứu hóa đơn GTGT hợp phápMức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN 2019

Mời các bạn tham gia học thử khóa học Kế toán tổng hợp thực hành và khóahọc Kế toán DN sản xuất - Tính giá thành tại trung tâm.

khoa-hoc
Tặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel.