Cách xử lý hóa đơn viết sai thuế suất. | Bài viết hay | Tin tức

Chủ nhật08092020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Cách xử lý hóa đơn viết sai thuế suất.

Cách xử lý hóa đơn viết sai thuế suất.

Cách xử lý hóa đơn viết sai thuế suất GTGT. Thuế suất là mức thuế phải nộp trên một đơn vị khối lượng chịu thuế. Định mức thu thuế (tỉ lệ %) tính trên khối lượng thu nhập hoặc giá trị tài sản chịu thuế. Khi lập hóa đơn GTGT rất có thể xảy ra trường hợp bên bán viết sai thuế suất thuế GTGT. Vậy cách xử lý hóa đơn viết sai thuế suất GTGT như thế nào?. Qua bài viết này các bạn sẽ biết được cách xử lý hóa đơn khi viết sai thuế suất.

xu-ly-hoa-don-khi-viet-sai-thue-suat

1. Xử lý trường hợp viết sai thuế suất GTGT

Căn cứ vào Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về trường hợp hóa đơn lập sai như sau:

“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Dựa vào quy định trên thì khi viết sai thuế suất, có những cách xử lý như sau:

– Nếu chưa giao cho khách hàng: Lưu đủ 3 liên tại quyển hóa đơn, gạch chéo các liên và ghi xóa bỏ

– Nếu đã giao cho khách nhưng chưa kê khai thuế : Hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai và xuất hóa đơn thay thế

– Nếu hai bên đã kê khai thuế:

  • Lập biên bản thu hồi để xuất hóa đơn khác thay thế.
  • Xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót, hai bên căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh để kê khai điều chỉnh doanh số và thuế GTGT

2. Cơ sở kinh doanh tự điều chỉnh thuế suất viết sai

Trường hợp hoá đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà các cơ sở kinh doanh tự điều chỉnh ( không điều chỉnh hóa đơn), như sau:

  2.1. Đối với đơn vị bán hàng hoá, dịch vụ

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, tại Điều 12, Khoản 5 điểm a, quy định về việc xử lý đối với trường hợp ghi sai thuế suất mà không xử lý kịp thời như sau:

“Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hoá đơn; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.”

Như vậy:

Thuế suất ghi trên hóa đơn cao hơn thuế suất quy định: Phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất ghi trên hóa đơn.

Thuế suất ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định: Phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất quy định tại các văn bản pháp luật.

Ví dụ:

 - Nếu hóa đơn viết thuế suất cao hơn thuế suất quy định (Sai sót mặt hàng thuế suất (5%) nhưng lại viết thành thuế suất cao (10%)) thì:

Đối với bên bán: Nếu kê khai theo thuế suất hóa đơn đã viết thì cũng không sao (Vì nộp thuế nhiều cho nhà nước, và bên mua sẽ kê khai khấu trừ theo thuế suất đã viết hóa đơn tức là cao hơn quy định nhưng phải thu thập bằng chứng chứng minh bên bán đã kê khai theo hóa đơn đã viết thuế suất cao hơn. Còn nếu bên bán suất thuế suất 10% mà kê khai thuế GTGT đầu ra 5% thì cũng không sao nhưng bên mua lúc này chỉ kê khai thuế GTGT được khấu trừ là 5% (Chò dù bên mua trả thuế suất là 10% vì bên bán chỉ kê khai nộp thuế nhà nước là có 5%). 

 - Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn.

Đối với bên bán: Nếu xuất hóa đơn thuế suất thấp hơn quy định là 10% mà viết hóa đơn là 5% thì 100% khi thuế phát hiện ra thì sẽ phải truy thu 5%. Còn nếu lỡ viết mà không làm biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh từ 5% thành 10% mà bên bán tự kê khai 10% cũng không sao (Nhưng bên mua chỉ kê khai là 5%, vì bên mua chỉ trả cho bên bán cho 5%)

  2.2 Đối với đơn vị mua hàng hóa, dịch vụ

Căn cứ Điểm b, Khoản 5, Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định về khấu trừ thuế đầu vào như sau:

“Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT. Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hoá đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn.

Trường hợp cơ sở kinh doanh khi nhập khẩu hàng hóa đã khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi bán cho người tiêu dùng đã lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT trên hoá đơn GTGT bán ra đúng bằng với mức thuế suất thuế GTGT đã khai, nộp thuế ở khâu nhập khẩu nhưng mức thuế suất thuế GTGT đã khai (ở khâu nhập khẩu và khâu bán ra nội địa) thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT và cơ sở kinh doanh không thể thu thêm được tiền của khách hàng thì số tiền đã thu của khách hàng theo hóa đơn GTGT được xác định là giá đã có thuế GTGT theo thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT để làm cơ sở xác định đúng số thuế GTGT phải nộp và xác định doanh thu tính thuế TNDN.”

Như vậy:

Thuế suất ghi trên hóa đơn mua vào cao hơn thuế suất quy định:

Khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản pháp luật.

Nếu có xác nhận của Cơ quan thuế nơi người bán là đã kê khai nộp thuế theo thuế suất đã ghi trên hóa đơn, thì được kê khai khấu trừ theo thuế suất ghi trên hóa đơn

Thuế suất ghi trên hóa đơn mua vào thấp hơn thuế suất quy định:

Khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn.

Trường hợp nhập khẩu hàng hóa, nếu không thu thêm được tiền của khách hàng, thì giá bán sẽ được tính là giá đã có thuế để tính theo thuế suất quy định

Ví dụ: 

 - Nếu hóa đơn viết thuế suất cao hơn thuế suất quy định (Sai sót mặt hàng thuế suất (5%) nhưng lại viết thành thuế suất cao (10%)) thì:

Đối với bên mua: Sẽ được khấu trừ theo thuế suất quy định (là thuế suất thấp hơn, tức là nhận hóa đơn là 10% nhưng bên mua vẫn kê khai thuế suất 5% thì cũng không sao). Trường hợp kê khai bằng với thuế suất trên hóa đơn cũng được nhưng bên mua phải chứng minh được bên bán kê khai theo thuế suất đã viết hóa đơn (Tức là bên bán kê khai theo thuế suất viết cao hơn thuế suất quy định. Bằng cách xin tờ khai thuế GTGT mà bên bán đã kê khai 10%)

- Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn.

 Đối với bên mua: Sẽ kê khai theo thuế suất đã viết hóa đơn thấp hơn. Tức là thuế suất thuế GTGT là 10% nhưng viết hóa đơn thuế suất là 5%. Thì bên mua chỉ kê khai khấu trừ đầu vào 5%.(Vì bên mua chỉ trả thuế suất thuế GTGT là 5% cho bên bán).

Bạn đang xem bài viết:Cách xử lý hóa đơn viết sai thuế suất "

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Xử lý hóa đơn điện tử viết sai, biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền, biên bản hủy hóa đơn, biên bản thu hồi hóa đơn, cách viết hóa đơn điều chỉnh sai ngày tháng, cách gạch chéo hóa đơn viết sai.

Có thể bạn quan tâm: "Cách hạch toán đối với trường hợp viết sai thuế suất cao hơn quy định" 

- Hạch toán đối với trường hợp viết thuế suất cao hơn quy định:

Đối với bên bán:

  • Hạch toán doanh thu và số thuế phải nộp:

Nợ TK 131

Có TK 511

Có TK 3331

  • Đồng thời kết chuyển giá vốn

Đối với bên mua:

Nếu không có xác nhận của Quản lý thuế bên bán:

Nợ TK 156 

Nợ TK 133

Có TK 331 

Nếu có xác nhận của Quản lý thuế trực tiếp bên bán và đã kê khai nộp thuế theo mức thuế đã ghi trên hóa đơn:

Nợ TK 156

Nợ TK 133

Có TK 331

Xem thêm: Hạch toán hàng hóa hết hạn sử dụng, bị hư hỏngNhững trường hợp không được làm kế toán

Mời các bạn tham gia khóa học kế toán tổng hợp thực hành và khóa học kế toán sơ cấp/căn bản

khoa-hoc

Tặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel

Thêm bình luận