Chuẩn mực kế toán là gì? Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán? | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Chuẩn mực kế toán là gì? Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán?

Chuẩn mực kế toán là gì? Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán?

Chuẩn mực kế toán là gì? Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán? - Để làm tốt công tác của một kế toán thì đối với mỗi một người dù ở vai trò nào, làm việc ở vị trí gì đi chăng nữa cũng phải nắm bắt được nội dung chủ yếu những quy định cơ bản về các chuẩn mực kế toán. Vậy chuẩn mực kế toán là gì? Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán? Bao gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản nào? Dưới đây, chúng tôi giới thiệu với các bạn danh mục chuẩn mực kế toán của Việt Nam.

chuan-muc-ke-toan-la-gi-co-bao-nhieu-chuan-muc-ke-toan

** Đến thời điểm 31/12/2012, Bộ Tài chính đã ban hành 26 chuẩn mực kế toán và các Thông tư hướng dẫn. Bao gồm danh sách như sau:

1. 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 : Ban hành 4 chuẩn mực kế toán

1 - Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho;

2 - Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình;

3 - Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình;

4 - Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

2. 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 : Ban hành 6 chuẩn mực kế toán

1 - Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung;

2 - Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản;

3 - Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;

4 - Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng;

5 - Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay;

6 - Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

3. 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 : Ban hành 6 chuẩn mực kế toán

1 - Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư.

2 - Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.

3 - Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh.

4 - Chuẩn mực số21- Trình bày báo cáo tài chính;

5 - Chuẩn mực số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư CTY con

6 - Chuẩn mực số 26- Thông tin về các bên liên quan.

4. 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 : Ban hành 6 chuẩn mực kế toán

1- Chuẩn mực số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp;

2- Chuẩn mực số 22 - Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;

3- Chuẩn mực số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

4- Chuẩn mực số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ;

5- Chuẩn mực số 28 - Báo cáo bộ phận;

6- Chuẩn mực số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.

5. 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 : Ban hành 4 chuẩn mực đợt 5

1- Chuẩn mực số 11 - “Hợp nhất kinh doanh”;

2- Chuẩn mực số 18 - “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”;

3- Chuẩn mực số 19 - “Hợp đồng bảo hiểm”;

4- Chuẩn mực số 30 - “Lãi trên cổ phiếu”.

Bài viết: Chuẩn mực kế toán là gì? Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán?

Xem thêm: