Các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 310192021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính

hach-toan-cac-but-toan-ket-chuyen-cuoi-ky-nam-tai-chinh

1. Hạch toán về tiền lương cuối tháng:

- Tính tiền lương phải trả cán bộ, công nhân viên:

Nợ TK 154, 241, 622, 627, 641, 642...Chi phí (Chi tiết theo từng bộ phận và phải xác định xem DN sử dụng chế độ kế toán theo TT 200 hay là 133)

Có TK 334 - Tổng lương phải trả cho CNV

- Hạch toán khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

+ Tính vào chi phí của DN:

Nợ các TK: 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642 ... Tiền lương tham gia BHXH x 23.5% (Tùy từng bộ phận nhé!)

Có TK 3383 - Bảo Hiểm Xã Hội: 17,5%

Có TK 3384 - Bảo Hiểm Y Tế: 3%

Có TK 3386 (Theo TT 200) - Bảo Hiểm Thất nghiệp: 1% 

( or Có TK 3385Theo Thông tư 133)

Có TK 3382 - Kinh phí công đoàn: 2%.

+ Tính trừ vào lương của Nhân viên:

Nợ TK 334: 10,5%

Có TK 3383 - Bảo Hiểm Xã Hội: 8%

Có TK 3384 - Bảo Hiểm Y Tế: 1,5%

Có TK 3386 (Theo TT 200) - Bảo Hiểm Thất nghiệp:1%

( or Có TK 3385 - Theo Thông tư 133)

- Tính thuế TNCN phải nộp (nếu có)

Nợ TK 334 - Tổng số thuế TNCN khấu trừ

Có TK 3335

- Khi thanh toán lương cho cán bộ, công nhân viên:

Nợ TK 334 - Tổng tiền thanh toán cho CNV (Sau khi đã trừ đi các khoản trích vào lương (BH), thuế TNCN (nếu có), tạm ứng (nếu có).

Có TK 1111, 112

- Nộp tiền Bảo hiểm, KPCĐ:

Nợ TK 3383 - 25,5% (Số tiền đã trích BHXH)

Nợ TK 3384 - 4,5%

Nợ TK 3386 (Theo TT 200): 2%

( or Có TK 3385 - Theo Thông tư 133)

Nợ TK 338 - 2%

Có TK 1111, 1121

Bạn có thể tham khảo thêm tại đây: Một số hạch toán về các khoản trích về tiền lương cho người lao động

 

2. Hạch toán trích khấu hao TSCĐ cuối tháng:

Nợ TK 154, 241, 622, 627, 641, 642 ... Số khấu hao kỳ này (Chi tiết theo từng bộ phận và phải xác định xem DN sử dụng chế độ kế toán theo TT 200 hay là 133)

Có TK 214 - Tổng khấu hao đã trích trong kỳ.

3. Hạch toán phân bổ chi phí trả trước (nếu có)

Nợ TK 154, 241, 622, 627, 641, 642 ... Chi phí (Chi tiết theo từng bộ phận và phải xác định xem DN sử dụng chế độ kế toán theo TT 200 hay là 133)

Có TK 242 - Tổng số đã phân bổ trong kỳ (Theo TT 200 và 133 đã bỏ TK 142 nhé)

4. Hạch toán kết chuyển thuế GTGT:

- Lưu ý+ Việc hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ chỉ thực hiện đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

       + Bản chất của việc hạch toán kết chuyển thuế GTGT là việc tính ra số thuế GTGT còn phải nộp hay còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.

       + Các bạn hạch toán kết chuyển như sau:

Nợ TK 3331 - Là số nhỏ nhất của 1 trong 2 tài khoản

Có TK 1331

- Giải thích: Khi kết chuyển theo số nhỏ, là số nhỏ nhất của 1 trong 2 TK 1331 hoặc 3331, thì số tiền này sẽ bị triệt tiêu và có được kết quả còn lại của 1 trong 2 tài khoản, khi đó sẽ biết được phải nộp hay được khấu trừ:

+ Nếu số nhỏ nhất là số tiền của TK 1331 thì TK 3331 sẽ còn số dư và phải nộp.

+ Nếu số nhỏ nhất là số tiền của TK 3331 thì TK 1331 sẽ còn số dư và còn được khấu trừ.

- Cách xác định để biết được Số nhỏ nhất như sau:

a. Dư Nợ đầu kỳ 1331 + Tổng PS Nợ 1331 - Tổng PS Có 1331 Tổng PS Có 3331 - Tổng PS Nợ 3331

=> Nợ TK 3331 = Tổng PS Có 3331 - Tổng PS Nợ 3331 => Còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.

Có TK 1331

b. Dư Nợ đầu kỳ 1331 + Tổng PS Nợ 1331 - Tổng PS Có 1331 < Tổng PS Có 3331 - Tổng PS Nợ 3331

=> Nợ TK 3331 = Dư ĐK 1331 + Tổng PS Nợ - Tổng PS Có 1331 => Phải nộp tiền thuế GTGT.

Có TK 1331

- Khi nộp tiền thuế GTGT:

Nợ TK 3331 = (Tổng PS Có 3331 - Tổng PS Nợ 3331) - (Dư Đầu kỳ 1331 + Tổng PS Nợ - Tổng PS Có 1331)

Có TK 111, 112

5. Hạch toán kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu:

- Nếu DN áp dụng theo Thông tư 200 thì mới có TK 521 nhé, còn nếu theo TT 133 thì không có TK 521 Không có bút toán này nhé (Vì khi hạch toán đã giảm trực tiếp trên TK 511 rồi)

Nợ TK 511

Có TK 521

6. Hạch toán Kết chuyển doanh thu:

- Bút toán kết chuyển doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ...:

Nợ TK 511

Có TK 911

- Bút toán Kết chuyển Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 515

Có TK 911

7. Hạch toán kết chuyển chi phí:

- Bút toán Kết chuyển giá vốn hàng xuất bán trong kỳ:

Nợ TK 911

Có TK 632

- Bút toán Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính:

Nợ TK 911

Có TK 635

- Bút toán Kết chuyển chi phí bán hàng:

Nợ TK 911

Có TK 641 - theo TT 200

(or Có TK 6421 - theo TT 133)

- Bút toán Kết chuyển chi phí quản lý Doanh nghiệp:

Nợ TK 911

Có TK 642 - theo TT 200

(or Có TK 6422 - theo TT 133)

8. Hạch toán Kết chuyển thu nhập khác:

Nợ TK 711

Có TK 911

9. Hạch toán Kết chuyển chi phí khác:

Nợ TK 911

Có TK 811

10. Hạch toán tiền thuế TNDN tạm tính quý (Nếu phải nộp)

Nợ TK 821

Có TK 3334

=> Cuối năm, căn cứ vào số tiền thuế TNDN phải nộp theo Tờ khai quyết toán thuế, cụ thể như sau:

- Nếu số tạm nộp hàng quý NHỎ HƠN số thực tế phải nộp => Nộp thiếu => Phải nộp thêm:

Nợ TK 821

Có TK 3334

- Nếu số tạm nộp hàng quý LỚN HƠN số thực tế phải nộp: -> Nộp thừa (ghi giảm chi phí thuế TNDN):

Nợ TK 3334

Có TK 821

11. Hạch toán Kết chuyển chi phí thuế TNDN (Chỉ thực hiện ở cuối năm tài chính)

Nợ TK 911

Có TK 821

12. Hạch toán kết chuyển lãi (lỗ) cuối năm:

- Nếu lãi:

Nợ TK 911

Có TK 4212

- Nếu lỗ:

Nợ TK 4212

Có TK 911

Bài viết: Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính

Bạn có thể quan tâm: Cách hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế GTGT

1. Điều chỉnh giảm doanh thu, thuế GTGT

- Khi phát hiện ra trên hóa đơn đã xuất cho khách hàng có thông tin sai sót làm giảm số lượng, giá trị của hàng hóa….

Ví dụ như hàng hóa bán ra rồi sau đó bị khách hàng trả lại để

2. Điều chỉnh về mặt hạch toán

- Khi bán hàng hóa, dịch vụ

+ Phản ánh Doanh thu

Nợ TK 131

Có TK 5111, 5112

Có TK 3331

+ Phản ánh giá vốn

Nợ TK 632

Có TK 1561, 1562

- Khi ghi giảm giá trị

+ Phản ánh giảm doanh thu

Nợ TK 531

Nợ TK 3331

Có TK 131,111,112

+ Phản ánh giảm giá vốn

Nợ TK 156, 155

Có TK 632

- Đối với bên mua: Khi mua

Nợ TK 156

Nợ TK 1331

Có TK 331,111

Khi trả lại hàng cho nhà cung cấp sẽ làm giảm công nợ phải trả hoặc nếu trả hết rồi thì thi lại tiền , giảm giá trị hàng hóa, giảm VAT được khấu trừ đi.

Nợ TK 331,111

Có TK 156

Có TK 1331

Tags từ khóa: các bút toán kết chuyển cuối kỳ theo thông tư 133 - các bút toán kết chuyển cuối kỳ theo thông tư 200 - các bút toán kết chuyển cuối kỳ trên misa - các bút toán kết chuyển cuối kỳ trong fast - kết chuyển cuối kỳ tt133 - bút toán kết chuyển cuối kỳ trên excel - khai báo các bút toán kết chuyển cuối kỳ - kết chuyển thuế gtgt theo quý