Hướng dẫn cách tính bảo hiểm thất nghiệp - chi tiết | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 310192021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hướng dẫn cách tính bảo hiểm thất nghiệp - chi tiết

Hướng dẫn cách tính bảo hiểm thất nghiệp - chi tiết

 Hướng dẫn cách tính bảo hiểm thất nghiệp - chi tiết. Cách tính tiền trợ cấp thất nghiệp mới nhất, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo chế độ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội. 

huong-dan-cach-tinh-BHTN-chi-tiet

1. Thế nào là Bảo hiểm thất nghiệp ?.

Bảo hiểm thất nghiệp là loại bảo hiểm giúp bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi họ mất hoặc nghỉ việc. Người lao động sẽ được nhận một số tiền khi họ thất nghiệp, và họ cũng sẽ được hỗ trợ học nghề, tìm kiếm công việc mới. Trong thời buổi kinh tế nhiều biến động thì bảo hiểm thấy nghiệp được xem như là phao cứu sinh, chỗ dựa vật chất và tinh thần cho người lao động.

2. Đối tượng tham gia bào hiểm thất nghiệp.

Tại điều 46 Luật việc làm 2013 như sau:

" Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1,Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2.Trường hợp người lao động trên đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.”

3. Điều kiện hưởng BHTN là gì ?

Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định về điều kiện được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Điều kiện thứ nhất: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

 - Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

 - Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Điều kiện thứ hai: đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều kiện thứ ba: đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

Điều kiện thứ tư: chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

 - Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

 - Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

 - Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

 - Chết.

4. Cách tính Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Khoản 1, Điều 50 Luật việc làm 2013 có quy định về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp cụ thể như sau:

“Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.”

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động được xác định như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng BHTN trước khi thất nghiệp X 60%

- Với người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: Tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở

Xem thêm: Quy định về mức lương cơ sở hiện nay. (mục 3)

- Với người lao động hưởng lương từ doanh nghiệp: Tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng

Xem thêm: Quy định về mức lương tối thiểu vùng. (mục 1)

Ví dụ : Ngày 01/01/2015, ông Trịnh Xuân C giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với doanh nghiệp F với mức lương là 70.000.000 đồng/tháng.

- Doanh nghiệp F hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ là 3.100.000 đồng/tháng.

-> Do đó, mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa của ông C là: 20 lần x 3.100.000 đồng = 62.000.000 đồng/tháng.

Ngày 28/9/2015, ông C thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp F và chuyển sang giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 03 tháng với doanh nghiệp G (từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015) với mức lương là 80.000.000 đồng/tháng.

- Doanh nghiệp G có trụ sở chính hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ là 2.150.000 đồng/tháng nhưng ông C không làm việc tại trụ sở chính mà làm việc tại chi nhánh, chi nhánh này hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ là 2.400.000 đồng/tháng.

-> Do đó, ông C tham gia và đóng BHTN tại tổ chức bảo hiểm xã hội nơi chi nhánh hoạt động với mức lương tối đa là: 20 lần x 2.400.000 đồng = 48.000.000 đồng/tháng.

-> Hết hạn hợp đồng lao động với doanh nghiệp G, ông C nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

=> Như vậy:

60% mức tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề trước khi ông C chấm dứt hợp đồng lao động là:

= (62.000.000 đồng x 3 tháng + 48.000.000 đồng x 3 tháng)/6 x 60% = 33.000.000 đồng.

=> Tuy nhiên, theo quy định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông C tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm ông chấm dứt hợp đồng lao động.

-> Do đó: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của ông C là:

= (2.400.000 đồng x 5 lần = 12.000.000 đồng/tháng) = 12.000.000 đồng/tháng .

5. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp: 

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp.

Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm đến ngày đó của tháng sau trừ 01 ngày.

Ví dụ: Ông  D được hưởng trợ cấp thất nghiệp 03 tháng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông D tính từ ngày 10/4/2018 đến ngày 9/7/2018

-> Như vậy: Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông D được xác định như sau:

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ nhất từ ngày 10/4/2015 đến hết ngày 9/5/2018;

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai từ ngày 10/5/2015 đến hết ngày 9/6/2018;

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba từ ngày 10/5/2015 đến hết ngày 9/7/2018.

Bạn đang xem bài viết:Hướng dẫn cách tính bảo hiểm thất nghiệp - chi tiết "

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Bảo hiểm thất nghiệp 2019, nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu, nhận bảo hiểm thất nghiệp 1 lần, cách tính bảo hiểm thất nghiệp 2019, luật bảo hiểm thất nghiệp 2019, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Có thể bạn quan tâm: Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp "

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động…

- Sổ bảo hiểm xã hội.

Nơi nộp hồ sơ: Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động và chưa có việc làm.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Xem thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2019 , Cơ quan BHXH sẽ cấp thẻ BHYT điện tử cho người tham gia từ ngày 1-1-2020

Mời các bạn tham gia học thử MIỄN PHÍ khóa học Kế toán tổng hợp thực hành và khóa học Kế toán thuế và lập BCTC tại trung tâm.

khoa-hocTặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt

Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel.