Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm | Bài viết hay | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm

Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm

Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm

1. Bảng cân đối kế toán ( Bảng này lập theo thời điểm – 31/12/N)
( Để bảng cân đối kế toán đúng thì Tổng Tài Sản phải bằng tổng Nguồn Vốn )

Cách thực hiện :

- Cột số năm trước: Căn cứ vào Cột năm nay của “ Bảng Cân Đối Kế toán “ Năm trước.

- Cột số năm nay: Chuyển số liệu của các TK từ loại 1 đến loại 4 ( phần số dư cuối kỳ ) trên bảng CĐPS năm và ghép vào từng chỉ tiêu tương ứng trên Bảng CĐKT. Ví dụ : Chỉ tiêu [110]- “ Tiền và các khoản tương đương tiền “ bằng (=) Số dư Nợ cuối kỳ của các tài khoản 111 + TK 112 + TK 121 ( đối với các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn dưới 3 tháng ).

- Riêng đối với các chỉ têu liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp ( người bán ) thì căn cứ vào Bảng Tổng Hợp TK 131, 331

hoc

Hình ảnh: Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm

2. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh ( Bảng này lập cho thời kỳ- là tập hợp kết quả kinh doanh của một kỳ, thời kỳ ở đây có thể là tháng, quý Năm tuỳ theo mục đích quản trị của Doanh Nghiệp và là năm đối với cơ quan thuế )

Cách thực hiện :

- Cột số năm trước : Căn cứ vào cột ngăm ngay của “ Báo cáo kết quả kinh doanh “ năm ttrước

- Cột số năm nay : CHuyển số liệu từ Bảng CĐPS năm của các TK từ loại 5 đến loại 8 ( phần số phát sinh ) và ghép vào từng chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo KQKD.

Ví dụ : Chỉ tiêu [01] – “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ “ bằng (= ) Tổng số phát sinh Tk 511 trên bảng CĐPS năm.

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Thể hiện dòng ra và dòng vào của tiền trong Doanh Nghiệp , để BCLCTT đúng thì chỉ tiêu ( 70 ) trên LCTT phải bằng chỉ tiêu ( 110 ) trên bảng CĐKT )

Cách thực hiện :

- Cột số năm trước : Căn cứ vào Cột năm nay của “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ “ năm trước.

- Cột Số năm nay : Căn cứ vào sổ Quỹ tiền mặt và Tiền gửi Ngân hàng, hoặc căn cứ vào số phát sinh TK tiền mặt, TK tiền gửi ngân hàgn trên NKC.

Bạn đang xem bài viết: Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm

Nếu căn cứ vào Sổ Quỹ Tiền Mặt và Tiền gửi Ngân hàng :

- Trên sổ quỹ TM, tính tổng số phát sinh của cả kỳ kế toán tại cột thu, chi bằng hàm subtotal

- Đặt lọc cho Sổ quỹ TM ( lưu ý không lọc cácc chỉ tiêu đè có định )

Trên cột TK đối ứng lọc lần lượt từng TK đối ứng vừa lọc và bên cột Diễn giải sẽ xuất hiện nội dung của nghiệp vụ. Nội dung này tương ứng với từng chỉ tiêu nào trên “ BC lưu chuyển tiền tệ “ thì mang số tiền tổng cộng về đúng chỉ tiêu đó trên “ BC lưu chuyển tiền tệ “. Nếu có nhiều nội dung chung cho một chỉ tiêu thì thực hiện cộng nối tiếp vào sổ đã có. Nếu nội dung lọc không biết đưa vào chỉ tiêu nào thì đưa vào thu khác hoặc chi khác.
( Thực hiện tương tự như sổ ngân hàng )

Nếu căn cứ từ Nhật Ký Chung:

- Tính tổng cộng phát sinh của cả kỳ kế toán trên NKC bằng hàm subtotal

- Đặt lọc cho sổ NKC ( Lưu ý : không lọc các tiêu đề cố định )

- Trên NKC, ở Cột TK nợ/ TK Có các bạn lọc lên TK Tiền Mặt, sau đó lọc tiếp lần lượt từng TK đối ứng bên Cột TK đối ứng.

- Khi Đó hàm subtotal sẽ tính tổng số tiền của TK đối ứng vừa lọc và bên cột Diễn giải sẽ xuất hiện nội dung của nghiệp vụ.. ( Làm tương tự các phần tiếp theo như khi căn cứ vào sổ Quỹ tiền mặt )

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

4. Thuyết minh báo cáo tài chính :
Là báo cáo giải thích thêm cho các biểu: bảng CĐKT, báo cáo KQKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các bạn căn cứ vào Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT, Bảng cân đối số phát sinh năm, Bảng trích Khấu hao TSCĐ ( trường hợp thuyết minh cho phần TSCĐ) và các sổ sách liên quan để lập.

==> Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 Với Kế Toán Trưởng theo hình thức cầm tay chỉ việc

image dongdau

nguyenthikieuhinhanh

Có thể bạn quan tâm: NHỮNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN PHẢI LÀM THÁNG 12 NĂM 2016 VÀ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2017