Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế GTGT theo HTKK3.3.0 | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 610232020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế GTGT theo HTKK3.3.0

Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế GTGT theo HTKK3.3.0

 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế GTGT

Kê khai thuế là công việc rất quan trọng đối với kế toán, Hiện nay HTKK cũng đã phiên bản 3.3.0 nên chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cách kê khai và cững như hướng dẫn chi tiết về

+ Kê khai thông tin chung của DN

+ Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế GTGT

  • Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT theo thông tư 119/2014/TT-BTC
  • Hướng dẫn Tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT
  • Tờ khai thuế GTGT mẫu 03/GTGT
  • Tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT


    Trườn hợp khai tờ khai lần đầu

-          Trên màn hình “ chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai lần đầu sau đó nhấn nút “ Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị như sau:

htkk  ( Tờ khai thuế )

(

       Chi tiết chỉ tiêu cần nhập

 + Nhập các chỉ tiêu [23], [24], [25], [37], [38], [40b], [42] dạng số, không âm tối đa 20 chữ số

+ Kiểm tra [40b] <=[40a], nếu không thỏa mãn thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ

+ Kiểm tra điều kiện [42] <= [41] nếu không thỏa mãn thì hiển thị cảnh báo đỏ” thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết phải nhỏ hơn hoặc bằng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này” Riêng đối với TH kê khai bổ sung thì không kiểm tra rang buộc này.

-          Chi tiết chỉ tiêu ứng dụng tự tính:

+ Chỉ tiêu [21[ : Nếu bạn lựa chọn “ Không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ” thì ứng dụng sẽ khóa không cho kê khai các chỉ tiêu từ [23] đến [35]. Nếu các chỉ tiêu này đã kê khai thì ứng dựng đưa ra thông báo “ Các số liệu đã có trong các chỉ tiêu phát sinh trong lỳ sẽ bị xóa bằng 0.

Bạn chọn “ Có” thì ứng dụng thực hiện khóa các chỉ tiêu này và đặt lại giá trị bằng 0, nếu bạn chọn “ Không “ thì ứng dụng sẽ quay lại màn hình kê khai và cho phép bạn kê khai tiếp các chỉ tiêu này.

+ Chỉ tiêu [22] : chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22] được lấy từ chỉ tiêu [43] của kỳ trước chuyển sang cho phép sửa. Nếu sửa khác với chỉ tiêu [43] của kỳ trước ứng dụng đưa câu cảnh báo vàng “ gía trị của chỉ tiêu này khác với giá trị của chỉ tiêu kỳ trước chuyển sang. Đề  nghị xem lại “ và vẫn cho phép in tờ khai.

Nếu không có tờ khai kỳ trước thì đặt giá trị mặc định bằng 0 và cho phép NSD nhập giá trị. Các trường hợp hỗ trợ chuyển từ chỉ tiêu [43] của kỳ trước sang chỉ tiêu [22[ của kỳ sau:

  • Chuyển từ tờ khai tháng sang tờ khai tháng
  • Chuyển từ tờ khai quý sang tờ khai quý
  • Chuyển từ tờ khai tháng sang tờ khai quý: chuyển từ tháng 3 ang quý 2, chuyển từ tháng 6 sang quý 3, chuyển từ tháng 9 sáng quý 4, chuyển từ tháng 12 sáng quý 1 năm sau
  • Chuyển từ tờ khai quý sang tờ khai tháng, chuyển từ quý 1 sáng tháng 4, chuyển từ quý 2 sang tháng  7, chuyển từ quý 3 sang tháng 10, chuyển từ quý 4 sang tháng 1 năm sau.

+ Chỉ tiêu [26] ứng dụng hỗ trợ tự động lấy lên từ cột (6) tổng dòng 1) trên bảng kê bán ra (01-1/GTGT) và không cho sửa.

+ Chỉ tiêu [27] = chỉ tiêu[29] + chỉ tiêu [30] + chỉ tiêu [32]

+ Chỉ tiêu [28]= chỉ tiêu [31] + chỉ tiêu [33]

+ Chỉ tiêu [29] : Ứng dụng hỗ trợ tự động lấy lên từ tổng cột (6) dòng 3 trên bảng kê bán ra (01-1/GTGT)  và không cho sửa

+ Chỉ tiêu [30] ứng dựng hỗ trợ tự động lấy lên từ tổng cột ( 6) dòng 3 trên bảng kê bán ra( 01-1/GTGT) và không cho sửa.

+ Chỉ tiêu [31] : Ứng dụng hỗ trợ tự động lấy lên từ tổng cột (7) dòng 3 trên bảng kê 01_1/GTGT, kiểm tra với công chức ( chỉ tiêu [30] * 5% + ngưỡng ( 0,01% và 100000)), nếu vượt quá giá trị trên ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ số thuế không tương ứng với doanh thu và thuế suất”

+ Chỉ tiêu [32] : ứng dụng hỗ trợ tự động lấy lên từ tổng cột (6) dòng trên bảng kê bán ra (01-1/GTGT ) và không cho sửa.

+ Chỉ tiêu [33] : ứng dụng hỗ trợ tự động lấy lên từ tổng cột (7) dòng 4 trên bảng kê 01_1/GTGT, kiểm tra với công thức ( chỉ tiêu [32] *10%+ ngưỡng), nếu vượt quá giá trị trên thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ số thuế không tương ứng với doanh thu và thuế suất”

+ Chỉ tiêu [34] =[26] +[27] và không được sủa

+ Chỉ tiêu [35] = [28] và không được sửa

+ Chỉ tiêu [36]= [35]-[25] vàkhông được sửa

+ Chỉ tiêu [ 39] : Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01-5/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ được lấy lên từ dòng tổng cộng số tiền thuế đã nộp trên bảng kê 01_5/GTGT

+ Chỉ tiêu [40a]

 Nếu [36] –[22] + [37] – [38] – [39] >=0 thì [36] –[22] + [37] –[38] –[39]

Nếu [36]-[22]+[37] –[38]-[39]<0 thì [40a]=0

+Chỉ tiêu [40] =[40a] –[40b]

+ Chỉ tiêu [41]

0 Nếu chỉ tiêu [36]-[22]+[37]-[38] –[39] <0 thì [41] =[36]-[22] +[37] –[38] –[39]

0 Nếu [36]- [22]+[37]-[38] –[39] >=0 thì [41] =0

+ Chỉ tiêu [43] : được tính theo công thức [43] =[41] –[42] , không được chỉnh sửa chỉ tiêu này. Chỉ tiêu này sẽ được chuyển lên chỉ tiêu [22] của kỳ tính thuế tiếp theo liền kề

+ Đối với kỳ tính thuế tháng 4,5,6/2012 nếu NNT thuộc đối tượng được gia hạn thì check vào ô “ Gia hạn “ và lựa chọn lý do được gia hạn trong hộp chon “ Lý do gia hạn” gồm:

O DN vừa và nhỏ đươc gia hạn theo NQ13/NQ-CP

0 DN có nhiều lao động được gia hạn theo NQ13/NQ-CP

O Nếu NNT check ‘ Gia hạn “ mà không chọn 1 trong 2 giá trị trên thì ứng dụng sẽ đưa câu cảnh báo “ bạn phải chọn lý do gia hạn” và không cho in

htkk1

(Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra )

-         Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập

+ Cột (1)-STT: chương trình tựợng

+Cột (2) – số hóa đơn: cho phép NSD nhập kiểu Text, tối đa 20 chữ số

+ Cột (3)- Ngày tháng năm lập hóa đơn

+ Cột (4) – Tên người mua : cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 100 ký tự

+ Cột (5) – MST người mua: cho phép NSD nhập tối đã 14 ký tự và kiểm tra cấu trúc, cho phép full

+ Cột (6)- Doanh thu chưa có thuế GTGT : cho phép NSD nhập kiểu số, có thể âm

+ Cột (7) – Thuế GTGT ; Ứng dụng hỗ trợ tự tính tương ứng với thuế suất của các dọng tương ứng làm tròn đến đồng

0 Dòng 1: để trắng

O Dòng 2 : Bằng giá trị cột (6) *0%.

O Dòng 3:  Bằng giá trị cột (6) *5%, cho phéo sủa trong ngưỡng 0,01% và 100000, nếu vượt ngưỡng trên thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ giá trị thuế GTGT vượt ngưỡng cho phép”

O Dòng 4: Bằng giá trị cột (6) *10% , cho phép sửa trong ngưỡng trên thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ Giá trị thuế GTGT vượt quá ngưỡng cho phép”

O Dòng 5 : Cho phép NSD nhập kiểu số

+ Cột (8) – chi chú : cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 250 ký tự, cho phép null.

+ Tổng doanh thu HHDV bán ra chịu thuế GTGT (***) = Tổng cột cộng (7) của ( tổng dòng 2 + tổng dòng 3+ tổng dòng 4)

Bấm F5 để thêm dòng

F6 để xóa dòng 

Mời bạn xem thêm : Hướng dẫn sử dụng ứng dụng hỗ trợ kê khai mã vạch ( Dành cho người nộp thuế ) HTKK 3.3.0

Tag : học kế toán thực hành, học kế toán thuế