Những nghiệp vụ cơ bản của hóa đơn điện tử xác thực | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 406232021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Những nghiệp vụ cơ bản của hóa đơn điện tử xác thực

Những nghiệp vụ cơ bản của hóa đơn điện tử xác thực

Những nghiệp vụ cơ bản của hóa đơn điện tử xác thực - Nghiệp vụ cơ bản của hóa đơn điện tử xác thực bao gồm lập hóa đơn mới, lập hóa đơn điều chỉnh chiết khấu, lập hóa đơn điều chỉnh, nghiệp vụ lập hóa đơn xóa bỏ, lấp hóa đơn thay thế và hủy hóa đơn. Vậy khi nào doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ này? Trạng thái hóa đơn sau khi thực hiện nghiệp vụ và điều kiện thực hiện nghiệp vụ là gì? 

nhung-nghiep-vu-co-ban-cua-hoa-don-dien-tu-xac-thuc

*** Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử xác thực , Doanh nghiệp sử dụng tối thiểu bao nhiêu hóa đơn điện tử?, Căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử xác thực.

I. Lập hóa đơn mới:

- Doanh nghiệp (DN) chọn loại hóa đơn cần lập, chọn mẫu số và ký hiệu hóa đơn, nhập đầy đủ thông tin và gửi đi xác thực trên hệ thống xác thực hóa đơn của cơ quan thuế.
- Hóa đơn sau khi được lập mới và cấp mã xác thực thành công sẽ có trạng thái là hóa đơn gốc.

II. Lập hóa đơn điều chỉnh chiết khấu:

- Những trường hợp DN cần lập hóa đơn điều chỉnh chiết khấu: DN áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng và số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì doanh nghiệp cần lập hóa đơn để điều chỉnh số tiền chiết khấu đó.
- Hóa đơn điều chỉnh chiết khấu không có số hóa đơn gốc.
- Điều kiện lập hóa đơn điều chỉnh chiết khấu: DN lập hóa đơn này trong trường hợp chiết khấu thương mại cuối kỳ.

III. Lập hóa đơn điều chỉnh:

- Những trường hợp DN cần lập hóa đơn điều chỉnh: hóa đơn đã lập nhưng bị sai sót thông tin về khách hàng, hàng hóa, số lượng, tiền hàng,… hoặc không đúng với yêu cầu khách hàng, DN muốn điều chỉnh lại cho phù hợp.
- DN sẽ được lập hóa đơn điều chỉnh cho những hóa đơn có trạng thái là: hóa đơn gốc, hóa đơn bị điều chỉnh, hóa đơn thay thế.
- Điều kiện điều chỉnh hóa đơn: hóa đơn cần điều chỉnh phải là hóa đơn đã được cấp mã xác thực thành công và đã được kê khai thuế.

Bạn đang xem bài viết: Những nghiệp vụ cơ bản của hóa đơn điện tử xác thực

Ví dụ minh họa nghiệp vụ lập hóa đơn điều chỉnh:

- Nếu tiền hàng bị sai cần điều chỉnh giảm: DN cần lập hóa đơn có trị giá 20.000.000 đồng, nhưng lại lập hóa đơn có giá trị là 22.000.000 đồng và gửi đi xác thực. Với trường hợp này, DN cần lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn bị lỗi và điều chỉnh giảm 2.000.000 đồng rồi gửi đi xác thực.

- Nếu tiền hàng bị sai cần điều chỉnh tăng: DN cần lập hóa đơn có trị giá 21.000.000 đồng, nhưng lại lập hóa đơn có giá trị là 17.000.000 đồng và gửi đi xác thực. Với trường hợp này, DN cần lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn bị lỗi và điều chỉnh tăng 4.000.000 đồng rồi gửi đi xác thực.

- Nếu hàng hóa bị nhầm lẫn: DN cần lập hóa đơn với một sản phẩm K và một sản phẩm T, nhưng lại lập hóa đơn có một sản phẩm K và một sản phẩm H rồi gửi đi xác thực. Trong trường hợp này, DN cần lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn bị sai sót và điều chỉnh tăng một sản phẩm HTvà điều chỉnh giảm một sản phảm K rồi gửi đi xác thực.

IV. Lập hóa đơn xóa bỏ:

- Những trường hợp DN cần lập hóa đơn xóa bỏ: hóa đơn đã lập sai, khách hàng không muốn lấy hóa đơn nữa.
- DN chỉ được lập hóa đơn xóa bỏ cho những hóa đơn có trạng thái là hóa đơn gốc.
- Điều kiện xóa bỏ hóa đơn: hóa đơn cần xóa bỏ phải là hóa đơn đã được cấp mã xác thực thành công và chưa bị điều chỉnh, thay thế.

V. Lập hóa đơn thay thế:

- Những trường hợp DN cần lập hóa đơn thay thế: hóa đơn đã lập sai, DN muốn điều chỉnh lại cho phù hợp.
- DN sẽ được lập hóa đơn thay thế cho những hóa đơn có trạng thái là: hóa đơn gốc, hóa đơn thay thế.
- Điều kiện thay thế hóa đơn: hóa đơn cần thay thế phải là hóa đơn đã được cấp mã xác thực thành công và chưa được kê khai thuế.

F. Hủy hóa đơn:

- Những trường hợp DN cần hủy hóa đơn: hóa đơn đã lập sai, khách hàng không muốn lấy hóa đơn nữa, hóa đơn xảy ra lỗi trong quá trình gửi đi xác thực.
- DN chỉ được hủy bỏ hóa đơn cho những hóa đơn có trạng thái là hóa đơn gốc chưa được xác thực.
- Điều kiện hủy bỏ hóa đơn: hóa đơn đã có số hóa đơn nhưng chưa được cấp mã xác thực hoặc bị lỗi khi gửi đi xác thực và chưa được kê khai thuế.

Bài viết: Những nghiệp vụ cơ bản của hóa đơn điện tử xác thực

*** Từ khóa liên quan: Những nghiệp vụ cơ bản của hóa đơn điện tử xác thực, điều kiện thực hiện nghiệp vụ hóa đơn điện tử xác thực, trạng thái hóa đơn điện tử xác thực sau nghiệp vụ, hóa đơn điện tử xác thực, lập hóa đơn thay thế, hủy hóa đơn, lập hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn điều chỉnh chiết khấu, hủy hóa đơn, lập hóa đơn mới.