Phân bổ CCDC và TSCĐ trong công ty xây dựng khi không có doanh thu | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Phân bổ CCDC và TSCĐ trong công ty xây dựng khi không có doanh thu

Phân bổ CCDC và TSCĐ trong công ty xây dựng khi không có doanh thu

Phân bổ CCDC và TSCĐ công ty xây dựng khi không có doanh thuKhi không có doanh thu, công ty xây dựng có được phân bổ CCDC và TSCĐ? Giữa Luật kế toán và Luật thuế nên phân bổ CCDC và TSCĐ theo luật nào là hợp lý?

phan-bo-ccdc-va-tscd-cong-ty-xay-dung-khi-khong-co-doanh-thu

Đối với kế toán luôn có hai loại chi phí là chi phí theo kế toán và chi phí theo luật thuế:

I. Phân bổ CCDC và TSCĐ theo luật thuế:

1. Căn cứ pháp lý:

+ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 Hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

+ Thông tư số 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thuế, trong đó có sửa đổi một số điều của TT 78
+ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013
+ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 Hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Dựa vào các văn bản trên, trường hợp không phát sinh doanh thu thì không được tính chi phí phân bổ và khấu hao vào chi phí trong kỳ kế toán và bị xuất toán phần này.

Các bạn lưu ý: Kế toán có hai việc luôn phải biết phân biệt đó là chi phí theo kế toán và chi phí theo luật thuế. Vậy nên nếu bạn cảm thấy tài sản hoặc chi quá lớn không sử dụng thì bạn tạm ngưng không trích cũng không phân bổ gì nữa (như vậy là bạn đang làm theo luật thuế).

Bạn đang xem: Phân bổ CCDC và TSCĐ công ty xây dựng khi không có doanh thu

II. Phân bổ CCDC và TSCĐ theo luật kế toán:

1. Căn cứ pháp lý:

+ Luật số 03/2003/QH11 của Quốc hội : LUẬT KẾ TOÁN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004

+ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

2. Phân bổ CCDc và TSCĐ:

- Đối với CCDC:

Dù có công trình thi công hay không có công trình thi công nếu có mang ra sử dụng là phân bổ và trích phân bổ trong kỳ kế toán trừ khi mang vào nhập kho thì xem như không phân bổ CCDC đó nữa, do đó có doanh thu hay không doanh thu thì vẫn phải trích như thường trừ khi thanh lý bán đi hoặc nhập lại kho hoặc đã trích hết giá trị CCDC

- Đối với TSCĐ:

Chỉ có thời gian ngưng sử dụng để sữa chữa bảo dưỡng, duy tu lại thì tạm ngưng trích khấu hao hoặc trừ khi thanh lý bán mới không khấu hao hoặc đã trích khấu hao hết giá trị sử dụng TCSĐ.

III. Kết luận:

- Nếu doanh nghiệp bạn là doanh nghiệp nhỏ chỉ làm với thuế là cùng, không có công ty kiểm toán kiểm tra thì bạn làm theo luật thuế (tạm ngừng trích và phân bổ)
- Nếu doanh nghiệp bạn có kiểm toán kiểm tra thì nếu không nhập kho những tài sản đã mang ra sử dụng thì kỳ nào cũng phải trích còn mang ra sử dụng không có biên bản nhập kho mà không tiến hành trích hàng kỳ thì làm sai sẽ có báo cáo dành cho bạn.

- Trường hợp bạn muốn hợp pháp cả hai thì vẫn trích bình thường nhưng phần chi phí không hợp lý với thuế này thì bạn cho vào Mục B4 trong quyết toán thuế TNDN để loại trừ (như vậy lưỡng toàn hai bên thuế và kế toán).

Bài viết: Phân bổ CCDC và TSCĐ công ty xây dựng khi không có doanh thu

*** Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn tính lương theo hình thức trả lương trong doanh nghiệp 

*** Từ khóa liên quan: Phân bổ CCDC và TSCĐ công ty xây dựng khi không có doanh thu, phân bổ CCDC và TSCĐ theo luật thuế, phân bổ CCDC và TSCĐ theo luật kế toán, phân bổ CCDC và TSCĐ công ty xây dựng