Quy định mới nhất về lương, thưởng, BHXH, công đoàn 2019 | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 401192022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Quy định mới nhất về lương, thưởng, BHXH, công đoàn 2019

Quy định mới nhất về lương, thưởng, BHXH, công đoàn 2019

Quy định mới nhất về lương, thưởng, BHXH, công đoàn 2019. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất về tiền lương, thưởng, BHXH và kinh phi công đoàn của năm 2019. Quy định về mức lương tối thiểu vùng, tỷ lệ đóng BHXH, công đoàn và mức đóng.

quy-dinh-moi-ve-luong-thuong-bhxh-cong-doan-2019

1. Quy định về mức lương tối thiểu vùng như sau:

a) Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;

b) Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;

c) Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;

d) Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

So với năm 2018 thì mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng như sau:

Vùng I năm 2018 tăng 5% tức là 200.000 đồng so với 2019

Vùng II năm 2018 tăng 5,1% tức là 180.000 đồng so với 2019

Vùng III năm 2018 tăng 5,2% tức là 160.000 đồng so với 2019

Vùng IV năm 2018 tăng 5,8% tức là 160.000 đồng so với 2019

2. Quy định về bảo hiểm xã hội như sau:

Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung chính

Luật BHXH: 

Số 58/2014/QH13

 20/11/2014 01/01/2016  Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội

 Nghị định:

115/2015/NĐ-CP

 11/11/2015  01/01/2016 Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc với các quy định về một số chế độ của BHXH bắt buộc như chế độ thai sản lao động nữ mang thai hộ, hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất; Quỹ bảo hiểm xã hội;…
 Thông tư:

59/2015/TT-BLĐTBXH

 29/12/2015  15/02/2016

 - Các chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất): về điều kiện hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng.

- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (điều 30)

 Nghị định:

143/2018/NĐ-CP

 15/10/2018  01/12/2018  Quy định chi tiết về đối tượng và mức đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 Nghị định:

44/2017/NĐ-CP

 14/04/2017  01/06/2017 Quy định mức đóng hàng tháng và phương thức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


 2.1 Mức lương đóng BHXH tối đa:

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở.

- Mức tiền lương tháng đóng BHTN mức tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng. (Mức lương tối thiểu vùng được xác định như trên phần 1 nhé)

Mức lương cơ sở cụ thể như sau:

- Từ ngày 1/7/2017: Mức lương cơ sở là: 1.300.000 đ/ tháng

- Từ ngày 1/7/2018: Mức lương cơ sở là: 1.390.000 đ/tháng

- Từ ngày 1/7/2019: Mức lương cơ sở là: 1.490.000 đ/tháng

 2.2 Mức lương thấp nhất để tham gia BHXH, BHYT, BHTN tối thiểu như sau:

Doanh nghiệp thuộc vùng:

Vùng I:

Đối với lao động chưa qua học nghề (làm công việc đơn giản): 4.180.000 đồng

Đối với lao động đã qua học nghề (cộng thêm 7%): 4.472.600 đồng

Vùng II:

Đối với lao động chưa qua học nghề: 3.710.000 đồng

Đối với lao động đã qua học nghề (công thêm 7%): 3.969.700 đồng

Vùng III:

Đối với lao động chưa qua học nghề: 3.250.000 đồng

Đối với lao động đã qua học nghề (công thêm 7%): 3.477.500 đồng

Vùng IV:

Đối với lao động chưa qua học nghề: 2.920.000 đồng

Đối với lao động đã qua học nghề (công thêm 7%): 3.124.400 đồng

 2.3. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 như sau:

Tỷ lệ đóng BHXH BHYT BHTN Tổng
Doanh nghiệp đóng 17.5% 3% 1% 23.5%
NLĐ đóng 8% 1.5% 1% 10.5%
Tổng công 25.5% 4.5% 2% 34%

Qũy BHXH được quy định tỷ lệ như sau:

- 17,5% (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). - Phần trích vào Chi phí Doanh nghiệp

- 8% (vào quỹ hưu trí và tử tuất) - Phần trích vào lương NLĐ

Như vậy:

- Hàng tháng Doanh nghiệp sẽ phải nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho Cơ quan BHXH Quận, huyện với tỷ lệ: 32% Tổng mức lương tham gia BHXH.

- Và phải đóng KPCĐ cho Liên đoàn Lao động Quận, huyện với tỷ lệ: 2% Tổng quỹ tiền lương tham gia BHXH.

3. Quy định về mức lương:

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2019.

Từ tháng 7/2019, lương cán bộ, công chức tối đa là 11,9 triệu đồng

Mức lương tối đa với các cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước sẽ tăng lên mức 11,92 triệu đồng/tháng, hơn 800.000 đồng so với mức thực lĩnh hiện nay.

Mức lương công chức thấp nhất cũng sẽ được nâng lên 2,01 triệu/tháng đối với các công chức loại C thuộc nhóm 3, mới khởi đầu và được nhân hệ số lương 1,35.

Mức lương này chưa bao gồm các khoản thưởng, trợ cấp hay phụ cấp đối với từng vị trí cụ thể

4. Quy định về mức đóng kinh phí công đoàn như sau:

4.1. Văn bản quy định:

- Theo Nghị định 191/2013/NĐ ban hành ngày 21/11/2013 hướng dẫn về tài chính công đoàn. Có hiệu lực từ tháng 10/2014

- Căn cứ theo điều 23 của Quyết định 1908 QĐ-TLĐ (ngày 19/12/2016) quy định về đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí.

- Hướng dẫn số 2212/HD-TLĐ ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2019

4.2. Mức đóng và đối tượng đóng kinh phí và đoàn phí công đoàn:

 4.2.1 Kinh phí công đoàn (Do doanh nghiệp đóng):

Mức đóng: 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động

Phân phối:

- Doanh nghiệp được sử dụng 69% tổng số thu kinh phí công đoàn.

- 31% tổng số thu kinh phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

 4.2.2 Đoàn phí công đoàn (Do đoàn viên công đoàn đóng)

Mức đóng:

Có tổ chức Công đoàn:

- NLĐ tham gia công đoàn: đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở.

- NLĐ không tham gia công đoàn không phải đóng đoàn phí công đoàn.

Không có tổ chức công đoàn:

NLĐ không phải đóng đoàn phí công đoàn

Phân phối:

Có tổ chức công đoàn:

- Doanh nghiệp được sử dụng 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn.

- Nộp 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

Không có tổ chức công đoàn:

- Không phải nộp đoàn phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

Chú ý: 

- Chủ doanh nghiệp thuộc đối tượng không kết nạp vào tổ chức công đoàn => do đó chủ doanh nghiệp không phải đóng đoàn phí công đoàn

- NLĐ không tham gia công đoàn không phải đóng đoàn phí công đoàn.

- Doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn vẫn phải đóng kinh phí công đoàn. Nhưng NLĐ không phải đoàn phí công đoàn.

- Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; Đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí.

- Đoàn viên công đoàn không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội: đóng đoàn phí theo mức ấn định nhưng mức đóng thấp nhất bằng 1% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 (Từ ngày 01/07/2019, sẽ tăng lên thành 1.490.000)

Bạn đang xem bài viết:Quy định mới nhất về lương, thưởng, BHXH, công đoàn 2019 "

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Tra cứu bảo hiểm xã hội, tra cứu số sổ bảo hiểm xã hội online, bảo hiểm xã hội là gì, bảo hiểm xã hội hà nội, tra cứu bảo hiểm xã hội việt nam

Có thể bạn quan tâm: " Các phương thức đóng BHXH "

Đóng hằng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Lưu ý: Khi lập ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền đơn vị phải ghi đầy đủ 3 tiêu chí: tên đơn vị, mã đơn vị tham gia BHXH, nội dung nộp tiền.

Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

Đóng theo địa bàn

- Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.

- Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ. (Theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 7 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH

Xem thêm: Mẫu hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thai sản 2019Những quy định về luật thuế mới nhất 2019

Mời các bạn tham gia học thử khóa học kế toán tổng hợp thực hành và khóa học kế toán sơ cấp/căn bản tại trung tâm.

khoa-hoc

Tặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel.