Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất. | Bài viết hay | Tin tức

Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất.

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn mới nhất, xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, tên hàng hóa, dịch vụ, địa chỉ công ty, đơn giá, thành tiền, thuế suất mã số thuế theo quy định năm 2019 theo Thông tư 26 và thông tư 39. Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn hóa đơn và lập hóa đơn điều chỉnh (Theo khoản 3 điều 20 Thông tư 39). Trong bài viết dưới đây, sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết mẫu biên bản hủy hóa đơn.

bien-ban

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày …tháng….năm 20…,tại địa chỉ:………………………………………………. Chúng tôi gồm có:

BÊN A : BÊN GIAO HÓA ĐƠN

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………. MST:………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………… Chức vụ:………………………………..

BÊN B : BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………. MST:………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………… Chức vụ:………………………………..

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng sau:

Mẫu số: ……………………

Ký hiệu: …….….. ngày …../…../20…

Giá trị hóa đơn: ……………………………..

Tên hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………………………………

Và lập hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh sau:

 - Mẫu số: ……………………

 - Ký hiệu: …….….. ngày …../…../20…

 - Giá trị hóa đơn: ……………………………..

 - Tên hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………………………………

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………………………..(1)

 - Trước ghi là: ……………………………………………………………………………(2)

 - Nay điều chỉnh là: ………………………………………………………………………(3)

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn để điều chỉnh này.

Biên bản này lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

0

Ghi chú:

(1) Lý do điều chỉnh: Nêu rõ lý do cần điều chỉnh, ví dụ: Do ghi sai số lượng của mặt hàng: ABC

(2) Trước ghi là: Nêu tương tự như nội dung đã nêu trên hóa đơn viết sai cần chỉnh sửa lại trên hóa đơn mới.

(3) Nay điều chỉnh là: Nêu nội dung cần chỉnh sửa lại trên hóa đơn mới.

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua hàng/dịch vụ nhưng ghi đúng mã số thuế của người mua hàng/dịch vụ thì các bên chỉ lập biên bản điều chỉnh mà không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn tại đây: https :// einvoice. vn/ Content/Clients/ Mau_bien_ban_dieu_chinh_hoa_don.docx

Bạn đang xem bài viết: "Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất"

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Biên bản điều chỉnh hóa đơn tiếng anh, biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền, biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hàng, biên bản hủy hóa đơn.

Có thể bạn quan tâm: " Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn bằng tiếng anh"

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

————–

THE MINUTES OF INVOICE ADJUSTMENT


– Pursuant to Decree No: 51/2010/ND-CP of Government in May 17th, 2010 about Law on providing for goods sale and service provision invoices.

– Pursuant to Decree No: 04/2014/ND-CP of Government in January 17th, 2014 about amending and supplementing a number of Articles of the providing for goods sale and service provision invoices

– Pursuant to Circular No: 39/2014/TT-BTC of Government in March 17th, 2014 about guiding for execution the Government’s Decree No. 51/2010/ND-CP of Government in May 14th , 2010 and Decree No. 04/2014/ND-Cp dated January 17, 2014 on sale invoices

– Pursuant to Circular No. 32/2011/TT-BTC of Government in March 14th, 2011 about guiding the creation, issuance and use of E-Invoices for goods sale and service provision

Today, … …, …, in……………………………………we include:

PARTY A: THE PARTY DELIVERED INVOICE

Oranization name:…………………………………………………………………………………..

Address:……………………………………………………………………………………………………………………………

Phone:…………………………………………………….. Tax Registration Number:…………………………………

Legal representative:……………………. Position:……………………………………………………………………….

PARTY B: THE PARTY RECEIVED INVOICE

Oranization name:…………………………………………………………………………………..

Address:……………………………………………………………………………………………………………………………

Phone:…………………………………………………….. Tax Registration Number:…………………………………

Legal representative:………………………………… Position:…………………………………………………………..

The two parties agreed to make this minutes to adjust the following invoice (VAT):

 - Denominator:……………………………………………………………………………

 - Symbol:………….date……/…../20….

 -  Invoice value:………………………………..

 - Name of goods and services:…………………………………………………………….

And issue the following adjustment invoice:

 - Denominator:………………

 - Symbol:………….date……/…../20….

 - Invoice value:………………………………

 - Name of goods and services:……………………………………………………………

Reason for adjustment:………………………………………………………………………………………………

 - Previous record is: ……………………………………………………………………….

 - This adjustment is:……………………………………………………………………….

We committed and have fully responsibility for adjusting invoices and issuing invoices for this adjustment.

This minutes is made in 02 copies with the same legal value, Party A keeps 01 copy, Party B keeps 01 copy.

Tin mới

Các tin khác