Hướng dẫn thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán | Tài liệu BHXH-Lao động | Thư viện

Thứ 310192021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu BHXH-Lao động Hướng dẫn thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Về việc thực hiện để hướng dẫn thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán, hướng dẫn những điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, thay thế xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Để thống nhất trong triển khai thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng và phụ trách kế toán như sau:

 Mức hưởng phụ cấp trách nhiệm

a) Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các địa phương, đơn vị nêu tại Khoản 1 Công văn này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở nhân với 1,8 lần.

b) Người được bố trí phụ trách kế toán ở các địa phương, đơn vị nêu tại Khoản 1 Công văn này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở nhân với 1,8 lần.

c) Ngoài mức hưởng hàng tháng nêu tại Điểm a và Điểm b Khoản này, người được bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc được bố trí phụ trách kế toán còn được hưởng mức thu nhập bổ sung (mức phụ cấp trách nhiệm công việc 0,2 hoặc 0,1 so với mức lương cơ sở nhân với mức thu nhập bổ sung).

Nguồn kinh phí, lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán

Nguồn kinh phí thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, việc lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tổ chức thực hiện

a) Mức hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán nêu tại Công văn này được thực hiện kể từ ngày 01/01/2014. Công văn này thay thế Công văn số 1570/BHXH-TCCB ngày 27/4/2006 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với kế toán trưởng, phụ trách kế toán.
b) Thủ trưởng các địa phương, đơn vị có trách nhiệm tính hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc đối với viên chức hiện là kế toán trưởng hoặc được giao phụ trách kế toán theo quy định tại Công văn này.
c) Ban Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong toàn hệ thống.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết.