Tài liệu Tài chính Doanh nghiệp | Tài liệu tài chính doanh nghiệp | Thư viện

Thứ 609172021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu tài chính doanh nghiệp Tài liệu Tài chính Doanh nghiệp

Tài liệu Tài chính Doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là các nguồn lực phản ánh trạng tài chính của một doanh nghiệp. Nghiên cứu Tài chính Doanh nghiệp là nhằm tối ưu hóa các nguồn lực tài chính đang hiện hữu và các nguồn lực tài chính có thể hình thành trong tương lai. Việc nghiên cứu Tài chính Doanh nghiệp hướng đến các Sự kiện hay Phát sinh mà các sự kiện hay phát sinh đó có thể ảnh hưởng đến tình hình thành chính doanh nghiệp như : Tiền, Hàng Tồn Kho, Đầu tư, Tài sản cố định, Lợi nhuận, Cổ tức, Chi phí, .....

download_ke_toan

Link download: http://www.mediafire.com/?66f2sfdnjy1wwnahttp://www.mediafire.com/?66f2sfdnjy1wwna