Hệ thống văn bản pháp luật dành cho kế toán 2019 | Tài liệu về thuế | Thư viện

Hệ thống văn bản pháp luật dành cho kế toán 2019

Hệ thống văn bản pháp luật dành cho kế toán 2019

Nếu bạn làm kế toán thuế mà không biết những văn bản pháp luật được chia sẻ dưới đây thì quả là một sai lầm, mà sai lầm này có thể dẫn đến bạn hoặc doanh nghiệp của bạn phải chịu trách nhiệm hành chính và có khi đó là trách nhiệm hình sự.

1. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

+ Luật số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

+ Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 (bản hợp nhất với luật số 78)

+ Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013

+ Nghị định 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 hướng dẫn về đăng ký thuế

+ Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

+Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 hiệu lực 01/09/2014 (sửa đổi TT 39 về hóa đơn, TT 219 về thuế GTGT, TT78 về TNDN, TT111 về TNCN, TT156 về QLT)

+ Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều tại các NĐ về thuế (Sửa đổi NĐ 218 về thuế TNDN, NĐ 209/2013/NĐ-CP về thuế GTGT, NĐ 65/2013/NĐ-CP về thuế TNCN, NĐ 83 về QLT)

+ Thông tư 151/2014-TT-BTC ngày 10/10/2014 hiệu lực từ 15/11/2014 Hướng dẫn thi hành NĐ 91/2014/NĐ-CP (về thuế GTGT, TNDN, TNCN và QLT)

+ Luật 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ( Sửa đổi luật thuế TNDN số 14/2008 và số 32/2013, TNCN 04/2007 và 26/2012, GTGT 13/2008 và 31/2013, Thuế tài nguyên số 45/2009, Quản lý thuế số 78/2006 và 21/2012

+ Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết luật 71

+ Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 12.2015 ngày 27.2.2015

+ CV+767.TCT.CS+HD+điểm+mới+TT26.2015

+ Quy Trình Kiểm Tra Thuế (ban hành kèm theo QĐ 528/2008/QĐ-TCT)

+ Quy trình thanh tra thuế (ban hành kèm theo QĐ 460/QĐ-TCT ngày 05/05/2009)

+ Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 hiệu lực từ 12/08/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế

+ Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 Hướng dẫn Luật thuế GTGT, TTĐB, Quản lý thuế

2. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

+ Luật số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008

+ Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 (bản hợp nhất với luật số 14) + Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013

+ Thông tư 78/2014-TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218

+ Thông tư 96/2015TT-BTC ngày 22/06/2215 hưỡng dẫn chi tiết về Thuế TNDN tại NĐ số 12/2015 NĐ-CP

3. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

+ Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008

+ Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 /06/2013 (bản hợp nhất với luật số 13)

+ Nghị định số 209/2013/NĐ-C ngày 31/12/2013

+ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
+Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

4. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

+ Luật số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

+ Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 /11/2012 (bản hợp nhất với luật số 04)

+ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP 27/06/2013

+ Thông tư 84/2008-TT-BTC ngày 30.9.2008 Hướng dẫn NĐ 65

+ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013

+ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 ( Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và TNCN đối với CÁ NHÂN cư trú có hoạt động kinh doanh) Hiệu lực từ 30/07/2015 áp dụng cho kỳ thuế TNCN từ 2015 trở đi)

14965635 6062304845241 1995192465690198016 n.png

 

Hình ảnh: Hệ thống văn bản pháp luật dành cho kế toán 2019

5. HÓA ĐƠN

+ Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 quy định về hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ hiệu lực từ 22/11/2002 (TT này có quy định mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn)

+ Thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP

+Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 về sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC

+Thông tư số 16/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 về sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC

+ NĐ 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ hiệu lực từ ngày 01/01/2011 thay thế NĐ 89/2002/NĐ-CP

+ Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành NĐ 51/2010/NĐ-CP hiệu lực từ 01/01/2011 thay thế các TT trên

+ Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC

+ Thông tư số 64/2013/TT-BTC Ngày 15 tháng 05 năm 2013 Hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2013 thay thế TT153 và TT 13/2011

+ Nghị định số: 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 hiệu lực 01/03/2014 sửa đổi một số điều của NĐ 51/2010/NĐ-CP

+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành NĐ 51/2010 và NĐ 04/2014, bãi bỏ TT64/2013 hiệu lực từ ngày 01/06/2014
(Các thay đổi sau này được gộp ở luật, NĐ và TT ở mục quản lý thuế)

+ Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi một số điều của TT39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về thông báo phát hành hóa đơn.

+ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 HƯỚNG DẪN VỀ KHỞI TẠO, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

+Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng và cung cấp dịch vụ- Hiệu lực thi hành: 01/11/2018

6. THUẾ NHÀ THẦU

+ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998

+ Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 06/8/1999

+Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 thay thế Thông tư số 169/1998, Thông tư số 95/1999

+Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 thay thế TT 05/2005

+ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 thay thế TT 134/2008

+ Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 hiệu lực 01/10/2014 thay thế TT 60/2012

7. THUẾ MÔN BÀI

+ Thông tư 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002

+ Thông tư 96/2002/TT-BTCngày 24/10/2002

+ Nghị Định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2017

+ Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn NĐ số 139/2016/NĐ-CP Quy địnhh về lệ phí môn bài áp dụng từ 01/01/2017

8. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH - HÓA ĐƠN

+ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về thuế & cưỡng chế

+ Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 cưỡng chế

+ Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 về thuế

+ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 26/09/2013 về giá, phí, lệ phí, hóa đơn

+ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 về hóa đơn

+ Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 về kế toán, kiểm toán độc lập (thay thế 185)

+ Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 xử phạt vi phạm về hóa đơn sửa đổi một số điều của thông tư số 10/2014/TT-BTC

9. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

+ Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 1/4/2013 giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

10. HOÀN THUẾ

Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 1/7/2011 – quy trình hoàn thuế

11. LUẬT LAO ĐỘNG – BHXH

+ Luật số 10.2012.QH13 Luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012

+ Luật số 71.2006.QH12 BHXH Luật BHXH ngày 29 tháng 6 năm 2006

+ Luật 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 Luật việc làm

+ NĐ 182-2013-Nd-CP MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 14 tháng 11 năm 2013 ( TT 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn NDD-2013)

+ NĐ 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng05 năm2013 về thời giờlàm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

+ Luật 58/2014/QH13 - luật BHXH ngày 20.11.2014 hiệu lực từ 01.01.2016 thay thế luật số 71.2006

+ Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16.11.2013 Hiệu lực 01.01.2015

+ Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH của Bộ BLĐTBXH ban hành ngày 23 tháng 01 năm 2015 - hiệu lực 09/03/2015

+Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 quy định thu chi BHXH, BHYT hiệu lực 01/11/2014 (các mẫu biểu BHXH)

+ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

+ Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/2015/NĐ-CP về luật lao động

+ Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 hướng dẫn thi hành luật BHXH 58/2014/QH13

+ Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 hướng dẫn NĐ 115/2015/NĐ-CP thi hành một số điều của luật BHXH

12. LUẬT KẾ TOÁN

+Luật số: 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015

13. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

+Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp - Hiệu lực 01/01/2015

+ Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 hiệu lực từ 01/01/2017hướng dẫn chế độ kế toán DN nhỏ và vừa

+ Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Có hiệu lực từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

14. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

+ Đợt 1: Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001
Các CM số 02,03,04,14

+ Đợt 2: Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002
Các CM số 01,06,10,15,16,24

+ Đợt 3 :Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003
Các CM số 05,07,08,21,25,26

+ Đợt 4:Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 (TT20/2006/TT-BTC)
Các CM số 17,22,23,27,28,29

+ Đợt 5:Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 và TT21/TT-BTC ngày 20/03/2006 (Hướng dẫn CM: 11,18,30)
Các CM số 11,18,19,30

+ Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 ( Hướng dẫn thực hiện 16 CMKT theo QĐ 149/2001/QĐ-BTC, QĐ số 165/2002/QĐ-BTC và QĐ số 234/2003/QĐ-BTC)
(Có 26 CMKT: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

15. CÔNG ĐOÀN

+Luật công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/06/2012 hiệu lực ngày 01/01/2013

+ Quyết định 171/QĐ-TLĐ ngày 9/1/2013 Quy định về thu chi, quản lý tài chính công đoàn.

16. LUẬT DOANH NGHIỆP

+ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 hiệu lực 01/07/2006 thay thế luật DN năm 1999

+ Nghị định 109/2004/NĐ-CP ngày 02/04/2004 quy định về đăng ký kinh doanh

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 thay thế NDD 109/2004 hiệu lực 13/09/2006

+ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 hiệu lực ngày 01/07/2015

17. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC VỀ KẾ TOÁN VÀ THUẾ

+ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 về Chênh lệch tỷ giá

+ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 về Tài sản cố định

+ Thông tư 228/2009-TT/BTC ngày 07/12/2009 - Hướng dẫn trích lập các khoản dự phòng - Hiệu lực 21/01/2010

+ Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 sửa đổi thông tư 228/2009/TT-BTC hiệu lực 26/07/2013

+ Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 về chi phí công tác nước ngoài

+ Thông tư 10/2012 quy định về ăn ca

+ Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/12/2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp đã nêu rõ tại ý a điểm 28 Mục III (các thủ tục hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp) trong Phụ lục đính kèm như sau: Bãi bỏ quy định bắt buộc công chứng một số hợp đồng, trong đó có hợp đồng thuê nhà ở

- Thông tư 97/2010/TT-BTC: quy định về công tác phí.

18. TIỀN MẶT

+ NĐ 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 quy định về giao dịch tiền mặt

+ TT 09/2015-TT-BTC ngày 29/01/2015 hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp tại điều 6, NĐ 222/2013

- Hải Bùi chia sẻ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

File bài giảng quyết toán thuế mới nhất

Hướng dẫn Quyết toán thuế năm mới nhất

File excel bảng chấm công tự động, bảng lương, bảo hiểm, quyết toán thuế

Tình huống thường gặp khi quyết toán thuế có đáp án

Khóa kế toán tổng hợp thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, Excel, Misa, HTKK ... thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu hao....lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm ...

 Hoc-ke-toan-tong-hop

Tặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel

Tin mới

Các tin khác