Nghị định 04/2014/NĐ-CP Về hóa đơn bán hàng cung cấp dịch vụ | Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện

Thứ 610232020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới Nghị định 04/2014/NĐ-CP Về hóa đơn bán hàng cung cấp dịch vụ

Nghị định 04/2014/NĐ-CP Về hóa đơn bán hàng cung cấp dịch vụ

Nghị định 04/2014/NĐ-CP Quy định về việc hướng dẫn hóa đơn, cung ứng dịch vụ, đây là nghị định quy định về hóa đơn kế toán cần lưu ý một số điểm như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, khoán 2, điều 4 :

"1" Hóa đơn quy định gồm các điều sau:

Thứ 1: Hóa đơn giá trị gia tăng

Thứ 2. Hóa đơn bán hàng

Thứ 3. Các loại hóa đơn khác

"2". Hóa đơn được thực hiện các hình thức sau:

a) Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ;

b) Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân.”

2. Về việc Nguyên tắc và tạo hóa đơn

“Điều 5. Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn

- Tổ chức đủ điều kiện quy định tại Điều 6 và Điều 7 tại Nghị định này được tự in hóa đơn 

- Tổ chức kinh doanh có mã số thuế nhưng không đủ điều kiện  tại Khoản 1 Điều này phải đặt in hóa đơn để phục vụ cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ của bản thân tổ chức.

-  Doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định này được nhận in hóa đơn cho các tổ chức khác.

- Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.

- Tổ chức khi in hóa đơn không được in trùng số trong những hóa đơn có cùng ký hiệu.

- Tổ chức trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ phải thông báo phát hành theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này.”

3. Sửa đổi Điều 6 như sau:

“Điều 6. Hóa đơn tự in

“Điều 22. Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn

Về việc hướng dẫn cụ thể mời bạn xem thêm chi tiết tại đây

Group 1 copy 6