Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn PP lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất | Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện

Thứ 310192021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn PP lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn PP lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN)

Tại điều 12 : Biểu mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất

1. Báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng biểu mẫu Báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập quy định tại chế độ kế toán doanh nghiệp và bổ sung các chỉ sau:

a. Bổ sung các chỉ tiêu trong BCĐKTHN

- Bổ sung chỉ tiêu VL” Lợi thế thương mại” – Mã số 269 trong phần “ Tài sản” để phản ánh lợi thế thương mại phát sinh trong trong giao dịch hợp nhất kinh doanh;

- Bổ sung chỉ tiêu “ Lợi ích cổ đông không kiểm soát” – Mã số 269 trong phần “ Tài sản” để phản ánh lợi thế thương mại phát sinh trong giao dịch hợp nhất kinh doanh;

b. Bổ sung các chỉ tiểu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

- Bổ sung chỉ tiêu “ Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – Mã số 24 để phản ánh phần lãi hoặc lỗ sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của công ty liên doanh, liên kết khi nhà đầu tư áp dụng PP vốn chủ sở hữu.

- Bổ sung chỉ tiêu “ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ”- Mã số 61 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông mẹ trong kỳ.

- Bổ sung chỉ tiêu “ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – Mã số 62 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát trong kỳ

Các thông tin trên phải trình bày trong Bản thuyết minh BCTCHN theo quy định tại Phụ lục 1.

Thông tư 202 có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho việc lập, trình bày BCTCHN của năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2015

Theo đó, BCTCHN áp dụng biểu mẫu BCTC của doanh nghiệp độc lập và bổ sung các chỉ tiêu như sau:

1. Chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán hợp nhất:

- Chỉ tiêu VI “Lợi thế thương mại” - mã 269 trong phần “Tài sản”.

- Chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” - mã 429.

2. Chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

- Chỉ tiêu “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – mã 24.

- Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ” – mã 61.

- Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – mã 62.

Các thông tin trên phải trình bày trong Bản thuyết minh BCTCHN theo quy định tại Phụ lục 1.

Thông tư 202 có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho việc lập, trình bày BCTCHN của năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2015.

Group 1 copy 6

Tag: học kế toán thực hành, học kế toán thuế