Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định 15 | Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện

Thứ 203012021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định 15

Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định 15


Theo như chúng tôi được cập nhật  "Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014 thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất

Hãy cùng học kế toán thực hành tìm hiểu những thay đổi mới về Thông tư này :

1..Thông tư 200/2014/TT-BTC  thay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC từ năm tài chính 2015 trở đi

2. Thông tư 200 cởi mở hơn so với Quyết định 15, mang tính chất hướng dẫn nhiều, coi trọng BẢN CHẤT HƠN HÌNH THỨC

3. Thay đổi về bản chất một số điểm chính sau đây: 

a. Bỏ 3 hình thức ghi sổ kế toán (nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung)

b. Nhiều giao dịch/nghiệp vụ thay đổi quan điểm ghi nhận. Theo đó (i) có một số TK bỏ đi, một số TK thêm vào, (ii) trình bày một số chỉ tiêu trên BCTC có thay đổi, (iii) việc hạch toán vào một số TK sẽ khác với việc trình bày trên BCTC, ….

c. Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc phải tuân thủ, doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho phù hợp với từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn ban hành mẫu sổ và chứng từ kế toán để mang tính chất hướng dẫn doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không tự thiết kế mẫu sổ và chứng từ cho riêng mình

d. Khi lập báo cáo tài chính thì sự giảm giá tài sản (impairment asset) được xem xét đến cho một số nghiệp vụ: Ví dụ: Một số khoản đầu tư tài chính và bất động sản đầu tư 

e. Việc ghi nhận giao dịch/nghiệp vụ theo hướng sẽ được tuân thủ cao nhất chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

f. Việc hạch toán cho mục đích kế toán sẽ có sự phân biệt rõ với mục đích thuế

g. Thuyết minh BCTC bao gồm cả nội dung và đối tượng. 

h. Rất nhiều nghiệp vụ hạch toán thay đổi: Thay đổi số hiệu TK hạch toán, thay đổi quan điểm ghi nhận giao dịch. Ví dụ bỏ một số TK 129, 139, 142, 144, 223, 311, 315, 342, 415, 512, 531, 532, … đổi tên TK 344, thêm TK 1534, 1557, …, một số tên gọi tài khoản thay đổi, khi hạch toán không quan niệm TK ngắn hạn hay dài hạn, chỉ khi lập BCTC mới quan tâm đến tài sản ngắn hạn và dài hạn

i. Trong chế độ mới có nội dung hướng dẫn về chuyển số dư và điều chỉnh hồi tố

j. BCTC hợp nhất là một phần của chế độ kế toán doanh nghiệp

k. Chia cổ tức dựa trên BCTC hợp nhất, không dựa trên BCTC công ty mẹ

l. Một số tình huống hợp nhất BCTC được hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là hợp nhất BC lưu chuyển tiền tệ.

Vậy: Trước mắt doanh nghiệp cần phải làm gì để thực hiện theo chế độ kế toán mới:

1. Kế toán cần cập nhật chế độ mới: Hạch toán kế toán và lập BCTC, quan trọng cần hiểu được cách thức ghi nhận nghiệp vụ theo hướng dẫn mới

2. Phần mềm kế toán cần thay đổi hoặc sửa đổi cho phù hợp với số hiệu TK, tên gọi TK, bổ sung, bớt một số TK, chi tiết TK, theo dõi chi tiết để phần mềm có thể chạy tự động ra bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh (nếu không thay đổi được phần mềm thì việc lập BCTC sẽ phải có nhiều động tác thủ công mà phần mềm chạy tự động từ số dư TK sẽ không ra được BCTC.)

3. Chuyển số dư đầu năm 2015 từ số dư cuối năm 2014

4. Điều chỉnh hồi tố một số nghiệp vụ

5. Doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý thì việc cập nhật chế độ kế toán mới này cần phải thực hiện ngay từ bây giờ để BCTC quý 1 được lập và trình bày theo qui định mới này."


Nguồn : webketoan

===> Lưu ý đây chỉ là bản dự thảo thôi, chưa có thông tư, công văn cụ thể. Chúng tôi cũng cập nhật dự thảo này để kế toán cần biết .

 

Tag : học kế toán thực hành, học kế toán thuế