Điểm qua những chính sách mới trong năm 2015 | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Điểm qua những chính sách mới trong năm 2015

Điểm qua những chính sách mới trong năm 2015

   Năm 2015 với những thông tư, nghị quyết được thay đổi mang tính chất vĩ mô, tác động nhiều đến các chính sách kinh tế, chính trị làm thay đổi một số mặt cơ bản về các quy định, quy chế trong các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, xí nghiệp,….

Trong bài viết này chúng ta sẽ điểm qua một số điểm mới nổi bật trong năm 2015:

1.Quy định về Thuế Thu Nhập Cá Nhân ( TNCN ):

+ Thu nhập chịu thuế:

 • Cá nhân có thu nhập thấp hơn 100 triệu đồng/ năm sẽ không chịu thuế TNCN
 • Nội dung quy định “ Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino” sẽ thay đổi thành “ Trúng thưởng trong các hình thức cá cược”.

+ Thu nhập được miễn thuế:

 • Thu nhập của thuyền viên là người Việt Nam làm việc trong các hãng tàu nước ngoài hoặc các hang tàu vận tải quốc tế.
 • Thu nhập của chủ tàu, người hoạt động trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

+ Đối với cá nhân kinh doanh: trích nộp theo tỷ lệ  % từng ngành nghề:

 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% (Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%).
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%
 • Hoạt động kinh doanh khác: 1%

+ Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn:

Sửa đổi quy định “Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá bán chứng khoán” thành “Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần”.

+ Sữa đổi một số quy định mới trong quy định “ Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản”:

 • Thu nhập chịu thuế chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá  chuyển nhượng từng lần.
 • Nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng do chính phủ quy định.
 • Thời điểm chuyển nhượng giá bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

+ Biểu thuế toàn phần: có một số điểm mới quy định cụ thể:

 

1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:

a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng(108 triệu đồng/năm);

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo. 1. + Tăng lương theo vùng:
  2.
  Quy định về chính sách tiền lương:
 • Vùng 1: 3.100.000 đồng/ tháng
 • Vùng 2: 2.750.000 đồng/ tháng
 • Vùng 3: 2.400.000 đồng/tháng
 • Vùng 4: 2.150.000 đồng/tháng

+ Tăng 8% đối với người thu nhập thấp

+ Lương đối với người giúp việc nhà cũng tăng theo mức quy định đối với vùng.

+ Lương tối thiểu ngành cũng được điều chỉnh theo mức thay đổi lương theo vùng.

 1. 3. Thông tư 200/2014 TT-BTC về chế độ kế toán có các điểm mới đáng lưu ý:

+ Được dung ngoại tệ làm đơn vị ghi sổ kế toán

+ Tài khoản kế toán:

 • Các tài khoản Tài Sản không phân biệt ngắn hạn và dài hạn.
 • Bỏ tài khoản: 129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 và toàn bộ tài khoản ngoài bảng
 • Thêm tài khoản:

Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá

Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

 • Thay đổi các tài khoản sau:

Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh (trước đây gọi là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (trước đây là Đầu tư ngắn hạn khác)

Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (trước đây là Góp vốn liên doanh)

Tài khoản 228 – Đầu tư khác (trước đây là Đầu tư dài hạn khác)

Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (trước đây là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn)

Tài khoản 242 – Chi phí trả trước (trước đây là Chi phí trả trước dài hạn)

Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (trước đây là Ký quỹ, ký cược dài hạn)

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính (trước đây là Vay dài hạn)

Tài khoản 343 – Nhận ký quỹ, ký cược (trước đây là Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn)

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (trước đây là Nguồn vốn kinh doanh)

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trước là Lợi nhuận chưa phân phối)

Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (gộp 3 tài khoản 521, 531, 532 trước đây)

 • Hướng dẫn cụ thể nguyên tắc kế toán đối với từng loại tài khoản.

+ Báo cáo tài chính:

 • Thông tin bắt buộc trong BCTC không còn “Thuế và các khoản nộp Nhà nước”.
 • Thêm các quy định mới về Xây dựng nguyên tắc kế toán và BCTC khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Điều 106).
 • Sử đổi, bổ sung nhiều chỉ tiêu của Bảng Cân đối kế toán, cụ thể:

Mã số 120 = Mã số 121 + 122 +123 (trước đây là 121 + 129)

Mã số 130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 +136 +137 +139 (trước đây không có 136, 137)

Mã số 150 = 151 + 152 +153 +154 + 155 (trước đây không có 153, 154 nhưng có 158)

Mã số 200 = 210 + 220 + 230 + 240 +250 +260 (trước đây không có 230)

 • Phần Thuyết minh báo cáo tài chính cũng có nhiều sự thay đổi, bổ sung các chỉ tiêu như:

- Phần đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp bổ sung thêm: chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường; cấu trúc doanh nghiệp.

- Phần chính sách kế toán áp dụng chia ra chỉ tiêu cụ thể cho 2 trường hợp Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục và Doanh nghiệp không.

- Phần thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng Cân đối kế toán thêm chỉ tiêu: nợ xấu; vay và nợ thuê tài chính; tài sản dở dang dài hạn.

+  Chứng Từ Kế Toán

Doanh nghiệp được chủ động xây dưng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật Kế toán và đảm bảo rõ ràng, minh bạch.

Các loại chứng từ kế toán tại Phục lục 3 Thông tư chỉ mang tính hướng dẫn. Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng, thiết kế cho riêng mình được thì có thể áp dụng theo Phụ lục 3.

+ Sổ Kế Toán

Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ. Trường hợp không tự xây dựng có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo phụ lục 4 Thông tư.

Ngoài ra, Thông tư còn có quy định mới hướng dẫn chuyển đổi số dư trên sổ kế toán.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/02/2015 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015.

( thuvienphapluat)

 1. 4.Một số điểm mới trong thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn:

+ Sửa đổi, bổ sung thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính về thuế GTGT.

+ Sửa đổi, bổ sung thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 về quản lý thuế.

+ Sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

 1. 5. Điểm mới trong nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế:

+ Mở rộng nhiều trường hợp tinh giản biên chế như:

            Mở rộng thêm các trường hợp bị tinh giản biên chế trong 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ như:

 • 2 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực.
 • 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn bị hạn chế năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không bố trí được vị trí thích hợp
 • 2 năm liên tiếp mà mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc đối đa do ốm đau theo Khoản 1 Điều 23 Luật BHXH,

+ Thay đổi trong chính sách tinh giản biên chế:

 • Độ tuổi chính được hưởng chính sách là 50-53 đối với nam, 45-48 đối với nữ nhưng phải đủ 15 năm làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc lao động trong khu vực có phụ cấp hệ số 0.7 trở lên.
 • Một số độ tuổi được hưởng chế độ hưu trí và không bị trừ lương khi nghỉ trước độ tuổi lao động.
 • Giới hạn các đối tượng được hưởng chính sách thôi việc.

 download 1

 

 1. 6.Một điểm mới nhất trong chính sách giáo dục là chế độ thi liên thông lên cao đẳng, đại học đáng mừng có hiệu lực vào ngày 4/6/2015:

+ Thi liên thông được tổ chức 2 lần trong một năm

+ Thí sinh thi liên thông được cấp bằng chưa đủ 36 tháng vẫn được dự thi liên thông tại cơ sở giáo dục tổ chức, không cần phải dự thi chung các kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng tổ chức thường niên.

+ Quy chế, hình thức thi do các cơ sở đào tạo, tổ chức giáo dục tự xây dựng.

+ Siết chặt hơn về chất lượng đầu vào và chất lượng của các cơ sở đào tạo.

            Trên đây là một số điểm mới trong chính sách nhà nước có hiệu lực từ đầu năm 2015 đến giữa tháng 4 năm 2015 và một số điểm mới sắp có hiệu lực trong tháng 6 tới đây mong có thể điểm lại một phần nhỏ nào giúp các bạn hiểu rõ hơn về những chính sách đang tác động đến công việc, học tập, lĩnh vực làm việc hằng ngày của chúng ta.

Tag: học kế toán thực hành học kế toán thuế