Hạch toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng cuối kỳ | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Thứ 211302020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Hạch toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng cuối kỳ

Hạch toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng cuối kỳ

Đối với mỗi kế toán cần biết cách làm và cũng như nghiệp vụ , nhưng đôi khi các bạn lại còn chưa vững, chưa biết cách xử lý những thủ tục về các bút toán cuối kỳ. Nhưng điều đáng chú ý nhất là các bạn cần phải biết cách làm về từng trường hợp xảy ra về thuế giá trị gia tăng. Từng trường hợp xảy ra như nếu đầu ra mà lớn hơn đầu vào thì phải xử lý như thế nào? Rồi nếu đầu vào mà lớn hơn đầu ra thì kế toán cần lập như thế nào?

Chúng ta cần xem những bào này nhé

Trước hết chúng ta cần xem xét về kết chuyển VAT được khấu trừ

Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 < phát sinh 33311 => lấy đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331

=> Nguyên tắc là Nếu cái nào có giá trị thấp hơn thì lấy giá trị nhỏ

Các trường hợp điển hình có thể xảy ra như sau:

Ví dụ cụ thể

Ví dụ : Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311

Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế

Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000

Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 9.000.000

-số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 9.000.000

Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế

Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0

Ví dụ : Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311

Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 5.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế

Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000

Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 9.000.000

- Số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 9.000.000

Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 6.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế

Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0

Ví dụ : Trung hòa lấy cái nào cũng được

Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 5.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế

Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000

Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 15.000.000

- số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 15.000.000

Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế

Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0

Ví dụ : Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 < phát sinh 33311 => lấy đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331

Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế

Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000

Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 15.000.000

- số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 11.000.000

Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế

Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 4.000.000 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế => bạn mang tiền đi nộp

Ví dụ : không phát sinh đầu ra 33311=0

Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế

Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000

Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 0

- Số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0

Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 11.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế

Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế

Ví dụ  : không phát sinh đầu vào

Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế

Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =0

Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 5.000.000

-số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 1.000.000

Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế

Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 4.000.000 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế => bạn mang tiền đi nộp

Ví dụ : không phát sinh đầu vào

Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế

Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =0

Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 5.000.000

-số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0

Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế

Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 5.000.000 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế => bạn mang tiền đi nộp

Ví dụ : không phát sinh đầu vào và đầu ra

Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế

Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =0

Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 0

-Số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0 => không cần kết chuyển

Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế

Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế


Ví dụ : không phát sinh đầu ra

Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế

Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =6.000.000

Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 0

- Số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0

Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 7.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế

Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế

Nguồn : webketoan

Tag : học kế toán thực hành, học kế toán thuế