Kế Toán cần lưu ý những nguyên tắc gì? | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Thứ 401192022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Kế Toán cần lưu ý những nguyên tắc gì?

Kế Toán cần lưu ý những nguyên tắc gì?

Đối với hạch toán là điều mà kế toán điều biết, nhưng đôi khi có một số  lưu ý - đó có thể gọi là kinh nghiệm. Với mỗi  bạn điều cũng đang rất cần trao dồi riêng cho mình những điều mà trước giờ bạn chưa chạm phải.Hôm nay chúng tôi cũng muốn chia sẽ những điều là cần lưu ý, cần quan tâm nhất nhé !

Chia sẽ những điều mà kế toán quan tâm

1. Nợ phải thu cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu, từng khoản nợ và từng lần thanh toán. Kế toán phải theo dõi chặt từng khoản nợ phải thu và thường xuyên kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn hoặc nợ nần dây dưa, khê đọng.


2. Những khách nợ có quan hệ giao dịch thường xuyên hoặc có số dư nợ lớn thì định kỳ hoặc cuối tháng kế toán doanh nghiệp cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu từng khoản nợ đã phát sinh, đã thu hồi và số còn nợ. Nếu cần có thể yêu cầu khách hàng xác nhận số nợ phải thu bằng văn bản.

congviecketoankho

( Học kế toán thực hành)


3. Các khách hàng không thanh toán các khoản nợ phải thu cho doanh nghiệp bằng tiền mặt, bằng séc... mà thanh toán bằng hàng (trường hợp hàng đổi hàng) hoặc bù trừ giữa nợ phải thu với nợ phải trả hoặc phải xử lý khoản nợ khó đòi cần có đủ các chứng từ hợp pháp, hợp lệ liên quan, như: Biên bản đối chiếu công nợ, biên bản bù trừ công nợ, biên bản xoá nợ kèm theo các bằng chứng xác đáng về số nợ thất thu.


4. Trong báo cáo tài chính, chỉ tiêu tài sản lưu động phản ánh các khoản phải thu được thể hiện theo giá trị thuần (theo số tiền dự kiến thực tế sẽ thu được từ các khoản phải thu) do đó, trong nhóm tài khoản này phải thiết lập một tài khoản “Dự phòng phải thu khó đòi” để tính khoản lỗ dự kiến về khoản phải thu khó đòi có thể không đòi được tương lai nhằm phản ánh giá trị thuần của các khoản phải thu.

vietsaihoadon

                                                          (Hướng cách xứ lý hóa đơn khi viết sai)


5. Phải xác minh tại chỗ hoặc yêu cầu nhận bằng văn bản đối với các khoản nợ tồn đọng lâu ngày chưa và khó có khả năng thu hồi được để làm căn cứ lập dự phòng phải thu khó đòi về các khoản nợ phải thu này.


6. Các tài khoản phải thu chủ yếu có số dư bên Nợ, nhưng trong quan hệ với từng khách nợ, từng đối tượng phải thu có thể xuất hiện số dư bên Có trong trường hợp nhận tiền ứng trước, trả trước của khách hàng hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu. Cuối kỳ kế toán, khi lập báo cáo tài chính, khi tính toán các chỉ tiêu phải thu, phải trả cho phép lấy số dư chi tiết của các đối tượng nợ phải thu để lên hai chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên ”Nguồn vốn” của Bảng Cân đối kế toán.

Nhóm Tài khoản Các khoản phải thu.


Nhóm Tài khoản 13 - Các khoản phải thu (gồm 5 tài khoản):


- Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng;
- Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ;
- Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ;
- Tài khoản 138 – Phải thu khác;
- Tài khoản 139 – Dự phòng phải thu khó đòi.

Trên đây là những hướng dẫn cụ thể và quan trọng nhất đối với kế toán. Điều mà bạn cần lưu ý làm sào mà cần học hỏi tất cả những kinh nghiệm từ một môi trường tốt.

 Với đây, học kế toán thực hành với khái niệm là kinh nghiệm thực tế mà chúng tôi muốn truyền đạt lại những kỹ năng – kinh nghiệm của kế toán trưởng sẽ truyền đạt tất cả quá trình để bạn có thể làm được kế toán cho một công ty.

 Đến với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu học kế toán để có kinh nghiệm nhé

 Tag: học kế toán thực hành, học kế toán thuế