Mức lương tối thiểu vùng năm 2015 | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Thứ 207262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Mức lương tối thiểu vùng năm 2015

Mức lương tối thiểu vùng năm 2015

Với năm 2015 về chính sách lao động có nhiều đổi mới về Bảo hiểm cho nhân viên cũng năm 2015 Vừa qua ngày 11/11/2014 đã ban hành ra nghị định  số     103/2014/NĐ-CP về quy định mức lương được áp dụng với người lao động.

Theo quy định về mức lương tối thiểu vùng được áp dụng đối với doanh nghiệp như sau:
mucluongcoban

 ( Mức lương cơ bản tăng 3.100.000 đồng)


a. Mức 3.100.00 đồng / tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I

b. Mức 2.750.000 đồng/ tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c. Mức 2.400.00 đồng / tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III

d. Mức 2.150.00 đồng / tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV


Các bạn cần nên chú ý những điều sau đây :

Ngoài ra các bạn thuộc phạm vi các vùng thì xem thêm tại đây nhé :

Các bạn cần lưu ý những điều sau đây: Vùng 

Doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn liền nhau có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

 Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Khoản 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Chú ý điều này nhé


1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề quy định tại Khoản 2 Điều này.

Ví dụ:


Lương căn bản thuộc vùng I

= 3.100.000+ 3.100.00*7% = 3317.000 đồng

Mời bạn xem thêm nghị định 103/2014/NĐ-CP để được tìm hiểu thêm nhé !!!