Mẫu biên bản hủy hóa đơn | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Mẫu biên bản hủy hóa đơn

Mẫu biên bản hủy hóa đơn

Với kế toán là luôn đi hành với hóa đơn, đôi khi công việc nhiều nên kế toán chúng ta còn có những sai sót. Như vậy nếu sai hóa đơn thì kế toán cần phải làm gì? Và sử lý như thế nào cho là hợp lý Và lập biên bản hủy đó đơn đó. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu mẫu hủy và cách sử lý hóa đơn khi sai.

Cũng như theo thông tư 39/2014/TT-BTC đã ban hành thì việc hủy hóa dơn được xác định như sau:

Hủy hoá đơn

1. Hóa đơn được xác định đã hủy

- Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và

các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã

hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hoá đơn nào hoặc không

còn  chữ  trên  tờ  hoá  đơn  để  có  thể  lắp  ghép,  sao  chụp  hoặc  khôi  phục  lại  theo

nguyên bản.

- Hoá đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hoá đơn được

can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hoá đơn.

2. Các trường hợp hủy hóa đơn

a) Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý

hợp đồng đặt in hoá đơn.

b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện

huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày

thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá

trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế),

tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười

(10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm

lại được hoá đơn đã mất.

c) Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định

của pháp luật về kế toán.

d) Các loại hoá đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy

mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.

b) Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. Hội đồng huỷ

hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn

c) Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn

và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

d) Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:

- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân

kinh doanh;

- Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa

đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng

số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);

- Biên bản hủy hóa đơn;

- Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng

hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số

3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa

đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản

lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá  năm (05)

ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.

Dowload :  Mẫu biên bản hủy hóa đơn  : Tại đây

 Mẫu biên bản hủy hóa đơn 

huyhoadon


Tag : học kế toán thực hành , học kế toán thuế