Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

( Bạn muốn down về làm tài liệu vui lòng chat trực tiếp vào khung chat nhé )

Đây là hệ thống tài khoản kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. TÊTÀI KHOẢN

2. LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

3. TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QU KINH DOANH

 

 Hệ thng tài khon kế ttheoThôngtư133/2016/TT-BTC

 

S

SHIU TK

 

TT

Cấp

1

Cấp2

TÊN TÀI KHOẢN

 

1

 

2

 

3

 

4

     

LOẠI TÀI KHOẢN TÀISẢN

       

01

111

 

Timặt

   

 

1111

 

Tin Vit Nam

   

 

1112

 

Ngoi t

02

112

 

Tin gửi Ngân hàng

   

 

1121

 

Tin Vit Nam

   

 

1122

 

Ngoi t

03

121

 

Chngkhoánkinhdoanh

   

 

1211

 

Cphiếu

   

 

1212

 

Tphiếu

       

04

128

 

Đầu tư nắm giđếngày đáo hạn

   

 

1281

 

Tin gcó kỳ hn

   

 

1288

 

khon đu tư kcngiđến ngày đáo hn

05

131

 

Phải thca kháchàng


 

       

06

133

 

Thuế GTGđưc khấu tr

   

 

1331

1332

 

Thuế GTGT đượckhu trcủa hànghóa, dch vụ

Thuế GTGT đượckhu trcủa TSCĐ

07

136

 

Phảithu nộib

   

 

1361

 

Vốn kinh doan hở đơn vị trực thuộc

   

 

1368

 

Phi thu nội bộ khác

       

08

138

 

Phải thu hác

   

 

1381

 

Tàsn thiếu chờ xử lý

   

 

1386

 

Cầcố, thế chp, ký quỹ, ký cược

   

 

1388

 

Phi thu khác

       

09

141

 

Tạm ứng

10

151

 

Hànmuđanđđưng

11

152

 

Nguyênliệu,vậtliu

1

2

3

4

12

153

 

ng c, dụnc

13

154

 

Chphí sản xut, kindoanh d dang

14

155

 

Thànphẩm


 

15

156

 

Hànhóa

       

16

157

 

Hàng gử iđi bán

       

17

211

 

Tàisảncđnh

   

 

2111

 

TSCĐ hữu hình

   

 

2112

 

TSCĐ thuê tàchính

   

 

2113

 

TSCĐ vô hình

       

18

214

 

Hao mòn tài sản cđnh

   

 

2141

 

Hao mòn TSCĐhữu hình

   

 

2142

 

Hao mòn TSCĐ thuê tàchính

   

 

2143

 

Hao mòn TSCĐ vô hình

   

 

2147

 

Hao mòn bđng sn đu tư

       

19

217

 

Bất đng sản đtư

20

228

 

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

21

229

 

2291

2292

2293

2294

Dự phòng tổn thất tài sản

Dự phòngigiá chnkhoán kinh doanh

Dự phòngtổn tht đu tư vào đơn vị khác

Dự phònphthu khó đòi

Dự phòngigiá hàntồn kho


 

22

241

 

Xây dncơbản d dang

   

 

2411

 

Mua sm TSCĐ

   

 

2412

 

Xây dựng cơ bn

   

 

2413

 

Sửa chữa lớn TSCĐ

23

242

 

Chphí trtrưc

       
       
     

LOITÀI KHOẢN NỢ PHẢI TR

24

331

 

Phải trchni bán

 

1

 

2

 

3

 

4

25

333

 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nưc

   

 

3331

 

Thuế giá trị gitănphải nộp

   

33311

Thuế GTGTđu ra

   

33312

Thuế GTGT hànnhập khẩu

   

 

3332

 

Thuế tiêu thụ đcbit

   

 

3333

 

Thuế xut,nhp khẩu

   

 

3334

 

Thuế thu nhập doanh nghip

   

 

3335

 

Thuế thu nhập cá nhân

   

 

3336

 

Thuế tànguyên

   

 

3337

 

Thuế nhà đt, tin thuê đt

   

 

3338

 

Thuế bo vệ môi trường và clothuế khác


 

   

33381

33382

Thuế bo vệ môi trường

lothuế khác

   

 

3339

 

Phí, lệ phí và cákhoản phi nộp khác

26

334

 

Phải trnlao đng

       

27

335

 

Chphí phải tr

28

336

 

Phải trnội b

       

29

338

 

Phải trả, phải nộp khác

   

 

3381

 

Tàsn thừa chgiquyết

   

 

3382

 

Kinh phí công đoàn

   

 

3383

 

Bảo him xã hội

   

 

3384

 

Bảo him y tế

   

 

3385

 

Bảo hithnghip

   

 

3386

 

Nhn ký quỹ, ký cược

   

 

3387

 

Doanh thu chưa thực hin

   

 

3388

 

Phi tr, phải nộp khác

30

341

 

3411

3412

Vay và n thuê tài cnh

ckhon đi vay

Nợ thuê tàchính

       

31

352

 

Dự phòng phảitr


 

   

3521

3522

3523

3524

 

Dự phòng bo hànsn phm hàng hóa Dự phòng bo hàncôntrình xây dựng Dự phòntácơ cu doanh nghip

Dự phònphtrả kc

312

353

 

Qukhethưởnpli

   

 

3531

 

Quỹ khen thưởng

   

 

3532

 

Quỹ phúclợi

   

 

3533

 

Quỹ phúclợi đã hìnthành TSCĐ

   

 

3534

 

Quỹ thưởnbaqun lý điu hàncônty

33

356

 

Quphát trikhoa họcvà cônngh

   

 

3561

 

Quỹ phátrin khoa họcvà cônngh

   

 

3562

 

Quỹ phátrin khoa học và cônnghệ đã hìnthành TSCĐ

       
     

LOẠI TÀI KHOẢN VN CHSỞ HỮU

       

34

411

 

Vốn đutư ca chủsởhữu

   

 

4111

41111

41112

 

Vốn góp của chủ sở hữu

Cphiếu phthôngcó quyn biu quyết

Cphiếu ưu đãi

   

 

4112

 

Thng dư vốn cphần

   

 

4118

 

Vốn khác

       

35

413

 

Chênlctgiá hối đoái


 

       

36

418

 

Các quỹ  thuộc vốn chủ sở hữu

37

419

 

Cổ phiếu qu

38

421

 

Lợnhuận sau thuế chưa phân phối

   

 

4211

 

Lợi nhun sathuế chưphân phối nătrước

   

 

4212

 

Lợinhun sathuế chưphân phối nănay

     

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

       

39

511

 

Doanthu bán hàngvà cung cấp dịch vụ

   

 

5111

 

Doanh thu bán hàng hóa

   

 

5112

 

Doanh thu bán cáthànphẩm

   

 

5113

 

Doanh thu cung cp dch vụ

       
   

 

5118

 

Doanh thu khác

       

40

515

 

Doanthhoạt đng tài chính

41

521

 

Các khoản giảmtrdoanthu

   

 

5211

 

Chiếkhu thươnmi

   

 

5212

 

Hàng bán bị trả li

   

 

5213

 

Gigiá hàng bán


 

       
     

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUT,KINH DOANH

       

42

611

 

Muhàng

       

43

631

 

Giá thành sản xuất

44

632

 

Giá vốn hànbán

       

45

635

 

Chphí tài cnh

46

642

 

Chphí quản lý kindoanh

   

 

6421

 

Chi phí bán hàng

   

 

6422

 

Chi phí qun lý doanh nghip

       
     

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

       

47

711

 

Thnhập khác

       
     

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

       

48

811

 

Chphí khác

49

821

 

Chphí thuế thnhập doannghip


 

 

       
       
     

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾQUẢ KINH DOANH

       

50

911

 

Xác đnkếqukindoanh

       


Mời bạn xem thêm khóa 
học kế toán thực hành
 trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

do-thi-thanh-hien

Có thể bạn quan tâm: Những điểm mới Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa