Một số điểm cần lưu ý về thuế thu nhập doanh nghiệp | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Một số điểm cần lưu ý về thuế thu nhập doanh nghiệp

Một số điểm cần lưu ý về thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí khoản tiền thanh toán những ngày chưa nghỉ hoặc của nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm

Căn cứ Điều 114, Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012:

Điều 114 : Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ:

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hết số ngày ngày nghỉ hàng năm thì được  thành toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ."

Căn cứ Điểm 1, Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BTC;

Trường hợp Công ty thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm cho người lao dộng theo đúng chế độ quy định thì khoản tiền thanh toán này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của công ty nếu có đầy đủ hóa đơn , chứng từ hợp pháp theo đúng quy định

" Cv 1858/TCT-CS ngày 21/5/2014 của TCT"

Chí phí kiểm toán 2013 có hóa đơn năm 2014 thì tính vào chi phí năm 2014, không được trích trước năm 2013

- Đối với khoản chi phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013( 01/01/2013 -31/12/2013) phát sinh và có hóa đơn hợp pháp trong năm 2014 thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của năm 2014 ( không thuộc diện chi phí trích trước).

- Đối với khoản chi phí lãi tiền vay phải trả của các khoản vay phát sinh năm 2013 ( không bao gồm các khoản vay để góp hoặc bổ sung vốn phát định, vốn điều lệ và các khoản vay khác không trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ) có hóa đơn chứng từ hợp pháp thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 2013.

CV 3760/CT-TTHT Ngày 21/5/2014 của CT TPHCM)

Mua dịch vụ năm 2013 nhưng nhận hóa đơn năm 2014 thì không được tính vào chi phí năm 2013 và 2014

Khi dịch vụ hoàn thành hoặc khi nhận tiền trước theo định kỳ, bên cung cấp dịch vụ hóa đơn giao cho bên mua. Trường hợp Công ty theo trình bày năm 2013 có ký hợp đồng thuê mặt bằng gửi gửi xe với cá nhân nhưng đến năm 2014 bên cho thuê mới lập hóa đơn xuất giao cho công ty thì khoản chi phí thuê mặt bằng năm 2013 này công ty không được tính vào chi phí được trừ trong kỳ  tính thuế năm 2013 ( do không có hóa đơn trong năm 2013) và cũng không được tính bào chi phí dược trừ của năm 2014 do không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.


Về phân bổ chi phí được khấu trừ khi tính thuế TNDN đối với công cụ , dụng cụ

Căn cứ Khoản 2.2d Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của BTC hướng dẫn về thuế TNDN " Đối với tài sản là công cụ l, dụng cụ, bao bì luân chuyển,.... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là TSCĐ theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chiphis hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 2 năm.

Căn cứ Khoản 11 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính hướng dãn chế độ , quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ; " Đối với các TSCĐ doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo quy định tại Điều 2 của thông tư này thì giá trị còn lại của tài sản này được phân bổ vào chi phí SXKD của doanh nghiệp,, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của thông tư này"

Từ ngày 10/6/2013 thông tư số 45/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì đối với các tài sản không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập thuế , thời gian phân bổ không quá 2 năm

" CV 4687/CT-TTHT ngày 18/6/2014 "