Mua - Bán Voucher phiếu quà tặng kế toán hạch toán thế nào? | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Mua - Bán Voucher phiếu quà tặng kế toán hạch toán thế nào?

Mua - Bán Voucher phiếu quà tặng kế toán hạch toán thế nào?

Mua - Bán Voucher phiếu quà tặng kế toán hạch toán thế nào?

vch 2

Hình ảnh: Mua - Bán Voucher phiếu quà tặng kế toán hạch toán thế nào?

Theo Công văn 29342/CT-HTr ngày 11/5/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội:

"Trả lời công văn số 66/VNM ngày 18/02/2016 và công văn số 147/VNM ngày 10/4/2016 của Trung tâm thông tin di động Vietnamobile - Chi nhánh công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (sau đây gọi là Trung tâm TTDĐ Vietnamobile) hỏi về chính sách thuế TNDN, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ.
- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp."

Căn cứ các quy định trên, do Trung tâm TTDĐ Vietnamobile không gửi kèm hồ sơ cụ thể, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:

Trường hợp Trung tâm TTDĐ Vietnamobile thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng theo đúng quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP nêu trên, quà tặng cho khách hàng là các “voucher” điện tử (phiếu mua hàng điện tử có mệnh giá bằng tiền) để mua hàng tại các trung tâm điện máy, siêu thị, cửa hàng được chỉ định thì:

+ Khi Trung tâm TTDĐ Vietnamobile mua “voucher” điện tử của các trung tâm điện máy, siêu thị, cửa hàng thì chưa phát sinh hoạt động bán hàng hóa nên các trung tâm điện máy, siêu thị, cửa hàng chưa phải lập hóa đơn GTGT mà lập chứng từ thu. Căn cứ mục đích chi tiền, Trung tâm TTDĐ Vietnamobile lập chứng từ chi theo quy định.

+ Khi kết thúc chương trình khuyến mại, Trung tâm TTDĐ Vietnamobile căn cứ vào hợp đồng (thỏa thuận) khuyến mại, chứng từ thanh toán cho các trung tâm điện máy, siêu thị, cửa hàng và hồ sơ chứng minh hoạt động tặng “voucher” điện tử cho khách hàng để hạch toán chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Bạn đang xem bài viết: Mua - Bán Voucher phiếu quà tặng kế toán hạch toán thế nào?

"Trả lời văn bản số 14/15/CV-MBKE ngày 13/3/2015 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Điểm 2.4b Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

“Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
...
b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng”;

Căn cứ Khoản 3a, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại Điềm b, c, Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất”;

Trường hợp Công ty theo trình bày có phát sinh mua phiếu quà tặng của Siêu thị Coopmart để tặng khách hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty thì khi thu tiền, bên bán lập chứng từ thu. (Khi khách hàng sử dụng Phiếu quà tặng để mua hàng (bên bán chuyển giao quyền sở hữu) là thời điểm bên bán lập hóa đơn, kê khai thuế theo quy định). Khi tặng phiếu quà tặng Công ty không phải lập hóa đơn; Căn cứ vào chứng từ thu của bên bán và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến chương trình tặng quà cho khách hàng, Công ty được tính vào chi phí được trừ theo quy định.

Mời bạn xem thêm Khóa học kế toán thuế

Như vậy:

- Khi bán phiếu quà tặng, voucher thì lập phiếu thu (Không lập hóa đơn) và hạch toán qua tài khoản 131. Khi nào khách hàng sử dụng phiếu quà tặng, Voucher để mua hàng thì Lập hóa đơn, kê khai thuế và phản ánh doanh thu.

- Khi mua phiếu quà tặng, voucher thì chỉ cần: Hợp đồng, chứng từ thanh toán, hồ sơ chứng minh chương trình khuyến mãi là được hạch toán vào chi phí.

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

do-thi-thanh-hien