Tổng hợp các luật mới về thuế và hóa đơn năm 2015 | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Tổng hợp các luật mới về thuế và hóa đơn năm 2015

Tổng hợp các luật mới về thuế và hóa đơn năm 2015

 

Tổng hợp các luật mới về thuế và hóa đơn năm 2015

 

Nhằm giúp các bạn có cơ sở tra cứu và nhanh chóng cập nhật mới nhất các chính sách về thuế và hóa đơn để làm tốt công việc hiện tại.
Ad xin tổng hợp các chính sách mới nhất năm 2015 về thuế và hóa đơn mà kế toán cần nhớ!


chinh-sach-moi

1.Về Quản Lý Thuế:

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20/11/2012;
- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ.
- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số đi ều của Luật Quản lý thuế, Luật sử a đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị đ ịnh số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ.

2. Về Thuế GTGT:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013.
- Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 c ủa Chính phủ quy định chi tiế t và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Ngh ị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
- Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đ ối với cá nhân cư trú có hoạt đ ộng kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sử a đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sử a đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị đ ịnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy đ ịnh chi tiết thi hành Luật sửa đ ổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số đi ều của các Nghị định về thuế.

3. Về Thuế TNDN:

- Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013.
- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 c ủa Chính phủ quy định chi tiết một số đi ều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sử a đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị đ ịnh số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị đ ịnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy đ ịnh chi tiết thi hành Luật sử a đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đ ổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sử a đổi, bổ sung một số đi ều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngà y 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

4. Về Thuế TNCN:

- Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012.
- Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy đ ịnh chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.
- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đ ổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP c ủa Chính Phủ.
- Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đ ối với cá nhân cư trú có hoạt đ ộng kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sử a đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sử a đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị đ ịnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy đ ịnh chi tiết thi hành Luật sửa đ ổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số đi ều của các Nghị định về thuế.

5. Về Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài:

- Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đ ối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

6. Về Hóa Đơn Chứng Từ:

- Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị đ ịnh số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy đ ịnh về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trên đây là các chính sách mới về thuế và hóa đơn năm 2015, kế toán nên chú ý nhé!
Chúc bạn làm tốt công việc của mình!

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

cảm nhận 4

 

TAG: HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH HỌC KẾ TOÁN THUẾ