Tổng hợp điểm mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC về thu nộp thuế | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Tổng hợp điểm mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC về thu nộp thuế

Tổng hợp điểm mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC về thu nộp thuế

Tổng hợp điểm mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC về thu nộp thuế

Sau đây là những nội dung mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC về thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa (có hiệu lực từ ngày 01/8/2016).

STT

Điểm mới

Quy định trước đây

1

Thu hẹp phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1):

- Phạm vi điều chỉnh bao gồm: các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật, không bao gồm các khoản thu nộp phát sinh tại khâu xuất khẩu, nhập khẩu.

- Đối tượng áp dụng: Người nộp thuế; cơ quan thuế; cơ quan kho bạc nhà nước; ngân hàng; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu nộp các khoản thuế và thu nội địa.

Thông tư 85/2011/TT-BTC quy định:

- Phạm vi điều chỉnh bao gồm: Các khoản thu NSNN (thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc NSNN); tiền nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Đối tượng áp dụng: Kho bạc nhà nước; cơ quan Thuế, Hải quan; các Ngân hàng thương mại và các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc NSNN hoặc nộp tiền phạt vi phạm hành chính

2

Thông tư 85/2011/TT-BTC quy định:

- Phạm vi điều chỉnh bao gồm: Các khoản thu NSNN (thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc NSNN); tiền nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Đối tượng áp dụng: Kho bạc nhà nước; cơ quan Thuế, Hải quan; các Ngân hàng thương mại và các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc NSNN hoặc nộp Sửa đổi, thêm mới những từ ngữ được sử dụng trong Thông tư (Điều 2):

Thông tư 84/2016/TT-BTC hoàn thiện nội dung các từ ngữ cũ, bổ sung thêm từ ngữ mới được sử dụng trong quá trình thực hiện thủ tục thu nộp thuế, bao gồm các từ ngữ sau:

- Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

- Cổng trao đổi thông tin của ngân hàng

- Cơ quan quản lý thu

- Danh mục dùng chung

- Dữ liệu về người nộp thuế

- Dữ liệu về khoản thuế

- Ngân hàng chưa phối hợp thu

- Ngân hàng phối hợp thu

- Ngân hàng ủy nhiệm thu

- Nộp thuế điện tử

- Thời điểm “cut off time”tiền phạt vi phạm hành chính

Thông tư 85/2011/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2014/TT-BTC) chưa có nội dung giải thích đối với các cụm từ:

- Cổng trao đổi thông tin của ngân hàng

- Cơ quan quản lý thu

- Dữ liệu về người nộp thuế

- Dữ liệu về khoản thuế

- Ngân hàng chưa phối hợp thu

- Ngân hàng phối hợp thu

- Ngân hàng ủy nhiệm thu

- Nộp thuế điện tử

3

Sửa đổi, bổ sung quy định về “ngày nộp thuế” (Điều 3):

Thông tư hướng dẫn xác định ngày nộp thuế theo từng trường hợp sau:

- Nộp thuế qua giao dịch điện tử

- Nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu

Đồng thời có quy định cụ thể cách ghi nhận ngày nộp thuế đối với trường hợp nộp thuế thay.

Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 156/2013/TT-BTC chưa quy định việc xác định “ngày nộp thuế” đối với trường hợp:

- Nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu

- Trường hợp người khác nộp thuế thay cho người nộp thuế.

 ……………..

……………..

 ……………..

16

Sửa đổi, bổ sung quy định về cấp chứng từ nộp thuế phục hồi, xác nhận số thuế đã nộp (Điều 18):

- Về cấp chứng từ nộp thuế phục hồi:

+ Ngân hàng, cơ quan kho bạc nhà nước đã thực hiện giao dịch nộp thuế (trực tiếp hoặc bằng phương thức điện tử), có trách nhiệm cấp chứng từ nộp thuế phục hồi theo mẫu C1-02/PH theo đề nghị của người nộp thuế.

+ Chứng từ nộp thuế phục hồi có giá trị pháp lý như chứng từ gốc. Đối với chứng từ nộp thuế phục hồi phải có đầy đủ các thông tin như chứng từ gốc và có ngày cấp chứng từ phục hồi, chữ ký, tên cán bộ đại diện, đóng dấu của ngân hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước nơi cấp chứng từ nộp thuế phục hồi theo quy định.

- Về xác nhận số thuế đã nộp NSNN: Cơ quan thuế có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp NSNN theo mẫu C1-10/NS cho người nộp thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người nộp thuế.

Thông tư 128/2008/TT-BTC, Thông tư 156/2013/TT-BTC chưa quy định về mẫu chứng từ phục hồi và mẫu văn bản xác nhận số thuế đã nộp NSNN, đồng thời chưa quy định về thời hạn giải quyết kèm theo.

Nội dung nêu trên được đề cập tại Công văn 3276/TCT-KK ngày 21/7/2016 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC về thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa do Tổng cục Thuế ban hành.

Download Thông tư 84/2016/TT-BTC

Nguồn: thuviephapluat

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

do-thi-thanh-hien

Có thể bạn quan tâm: Quy định mới về thuế, phí, hóa đơn có hiệu lực từ 01/8/2016