Xây dựng bảng lương trong công ty TNHH do nhà nước làm chủ sở hữu | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 310192021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Xây dựng bảng lương trong công ty TNHH do nhà nước làm chủ sở hữu

Xây dựng bảng lương trong công ty TNHH do nhà nước làm chủ sở hữu

 

Xây dựng bảng lương trong công ty TNHH do nhà nước làm chủ sở hữu

Kế toán tiền lương là một công việc không phải dễ dàng vì hằng ngày phải làm việc với các con số, phải nắm rõ nhiều vấn đề thay đổi trong hệ thống luật, đặc biệt là kế toán ở các công ty nhà nước. Mới đây, thông tư Số: 17/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể về cách xây dựng bảng lương, chế độ phụ cấp lương và chuyển xếp lương tại công ty TNHH do nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013 NĐ – CP.

 Thứ nhất là về vấn đề xây dựng bảng lương:

  - Để xây dựng bảng lương trước hết phải lựa chọn thang lương, bảng lương trong các thang lương, bảng lương sau tùy vào yêu cầu hoạt động kinh doanh của tổ chức.

+ Thang lương lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh, dực trên các chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn cấp bậc kĩ thuật.

+ Bảng lương của lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh, dựa trên các chức danh ngành nghề và tiêu chuẩn cấp bậc kĩ thuật, không phân chia theo mức độ phức tạp kĩ thuật của từng ngành nghề cụ thể.

+ Bảng lương của lao đông chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ thuật và phục vụ được xác định theo chức danh và thời gian tích lũy kinh nghiệm.

+ Bảng lương của chuyên gia, nghệ nhân được xây dựng trên chức danh và việc chi phối đến hiệu quả hoạt động xây dựng của chuyên gia, nghệ nhân đó.

+ Bảng lương của chức danh quản lý xây dựng theo chức danh và độ phức tap, quy mô của chức danh đó.

+ Đối với chức danh quản lý là thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên của công ty thì áp dụng bảng lương do Nhà nước quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ.

+ Đối với chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng (hoặc tương đương), công ty xây dựng bảng lương chức vụ hoặc áp dụng bảng lương của lao động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, phục vụ và cộng phụ cấp chức vụ.

-          sau khi đã chọ thag lương, bảng lương doanh nghiệp sẽ chọn thang lương, bảng lương theo các mức sau:

+ Thống kê, rà soát chức danh nghề, công việc, đánh giá độ phức tạp công việc, xác định yếu tố điều kiện lao động, quan hệ mức lương theo quy định tại Điều 4, 5, 6 và Điều 7 Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH .

+ Thiết kế thang lương, bảng lương cụ thể đối với từng loại lao động, trong đó việc xác định các mức lương, bậc lương như sau:

  •  Đối với thang lương thì xác định mức lương bậc 1, bội số lương, phân chia số bậc lương phù hợp với bậc phức tạp kỹ thuật của nghề, công việc. Đối với bảng lương thì xác định mức lương bậc 1 và phân chia các bậc theo thâm niên phù hợp với yêu cầu công việc, khuyến khích người lao động tích lũy kinh nghiệm để thực hiện tốt công việc.
  •  Các mức lương phải bảo đảm: mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề ít nhất bằng 5%.
  • Đối với trường hợp đưa yếu tố điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thiết kế các mức lương trong thang lương, bảng lương thì mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường.

-          Cân đối, điều chỉnh thang lương, bảng lương trên cơ sở rà soát mức lương của các loại lao động trong hệ thống thang lương, bảng lương của công ty, so sánh tương quan với mặt bằng tiền lương trên thị trường, có tính đến xu hướng phát triển của công ty, điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành thang lương, bảng lương để thực hiện.

 Thứ hai việc xây dựng chế độ phụ cấp lương:

 -          Chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

+ Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được áp dụng đối với người lao động làm nghề, công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

+  Mức phụ cấp đối với nghề, công việc có điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thấp nhất bằng 5% và cao nhất bằng 10%; nghề, công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thấp nhất bằng nhất 7% và cao nhất 15% so với mức lương của nghề hoặc công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường.

+ Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng theo thời gian thực tế làm công việc có điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày, làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày.

-          Chế độ phụ cấp trách nhiệm:

+ Phụ cấp trách nhiệm được áp dụng đối với người lao động làm một số công việc thuộc công tác quản lý (như tổ trưởng, tổ phó, đội trưởng, đội phó, quản đốc, đốc công, trưởng ca, phó trưởng ca, trưởng kíp, phó trưởng kíp và chức danh tương tự) hoặc công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hơn so với trách nhiệm đã tính trong mức lương của thang lương, bảng lương (như thủ quỹ, thủ kho, kiểm ngân và chức danh tương tự).

+ Công ty rà soát, đánh giá yếu tố trách nhiệm đối với công việc để xác định mức phụ cấp trách nhiệm, bảo đảm mức phụ cấp cao nhất không vượt quá 10% mức lương của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương.

+ Phụ cấp trách nhiệm được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng. Khi không làm công việc được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ 01 tháng trở lên thì không hưởng phụ cấp trách nhiệm.

 -          Chế độ phụ cấp lưu động:

+ Phụ cấp lưu động được áp dụng đối với người lao động làm nghề, công việc phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở, như thi công các công trình xây dựng; khảo sát, tìm kiếm, khoan thăm dò khoáng sản; khảo sát, đo đạc địa hình, địa chính, khảo sát xây dựng chuyên ngành, sửa chữa, duy tu đường bộ, đường sắt; nạo vét công trình đường thủy và công việc có điều kiện tương tự.

+ Công ty rà soát, đánh giá tính chất lưu động đối với công việc để xác định mức phụ cấp lưu động, bảo đảm mức phụ cấp cao nhất không vượt quá 10% mức lương của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương.

+  Phụ cấp lưu động được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng theo số ngày thực tế lưu động.

 -          Chế độ phụ cấp thu hút

 

+ Phụ cấp thu hút được áp dụng đối với người lao động đến làm ở vùng kinh tế mới, vùng có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn, công trình cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mà Nhà nước quy định có phụ cấp thu hút; nghề, công việc công ty cần thu hút lao động.

+ Công ty rà soát địa bàn, công trình, nghề, công việc cụ thể để xác định mức độ thu hút đối với người lao động và thiết kế mức phụ cấp, bảo đảm mức phụ cấp cao nhất không vượt quá 35% mức lương của chức danh hoặc công việc trong thang lương, bảng lương.

+ Phụ cấp thu hút được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng. Thời gian thực hiện từ 3 đến 5 năm, tùy thuộc vào điều kiện của địa bàn làm việc hoặc nghề, công việc được áp dụng.

( Nguồn: thư viện pháp luật )

Để cập nhật được nhiều thông tin mới nhất và có nhiều kinh nghiệm trong việc làm kế toán của mình mời các bạn tham khảo theo link bên dưới

Tag: Học kế toán thực hành học kế toán thuế