Hướng dẫn lập báo cáo tài chính | Tin tức

Thứ 609172021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Bạn đang cần tìm tài liệu hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, nhưng không biết tìm ở đâu. Hôm nay mình xin chia sẽ với bạn những điểm cần lưu ý khi lập được báo cáo tài chính

- Khi lập bảng cân đối kế toán cần chú ý phản ánh tất cả các nghịp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

Kế toán cần kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết.

- Những tài khoản này  dùng để phản ánh vào các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán là không bù trừ. Nếu tài khoản có theo dỗi chi tiết và cuối kỳ dẫn đến dư cả 2 bên Nợ và Có thì  vẫn giữ nguyên số dư đó khi tham gia tính.

- Khi lập bảng cân đối những chỉ tiêu thuộc nhóm tài sản thì dựa vào số dư Nợ của các tài khoản liên quan. Còn những chỉ tiêu thuộc nhóm nguồn vốn thì bạn dựa vào số dư Có của các tài khoản liên quan để tính.

- Còn một số các chỉ tiêu phải có chú ý đó là các khoản phải thu, phải trả ghi theo số dư chi tiết của các tài khoản phải thu , tài khoản phải trả. 

Nên chú ý : Nếu số dư chi tiết là số dư Nợ thì ghi ở phần " Tài Sản", nếu số dư chi tiết có số dư Có thì ghi ở phần  " Nguồn Vốn"

Còn có các tài khoản đặc biệt như:  214, 129, 229, 139, 159 luôn có số dư bên Có, Nhưng khi mấy tài khoản này lên bảng cân đối kế toán thì ghi ở phần Tài Sản theo "số âm".

Còn các tài khoản nguồn vốn như 412, 413, 419, 421 nếu có số dư bên Nợ thì bạn vẫn ghi " Nguồn vốn" nhưng ghi số âm.

Khi lập bảng cân đối kế toán nên chú ý phản ánh đầy đủ số liệu cho các chỉ tiêu để đảm bảo quan hệ cân đối  giữa tài khoản.

TỔNG TÀI SẢN = TỔNG NGUỒN VỐN

Tổng số tài sản = Tài sản lưu động + TSCĐ và đầu tư tài chính

Tổng số nguồn vốn = Nợ phải trả + nguồn vốn của chủ sở hữu

Thông qua các quan hệ cân đối trên có thể thấy được kết cấu của từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn từ đó mà xác định được thực trạng tài chính của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định về việc đầu tư vốn theo hướng hợp lý, phù hợp với mục đích và điều kiện kinh doanh trong từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với ngành nghề kinh doanh của từng đơn vị.