Thông tư 119/2014 Bãi bỏ 1 tỷ đồng để áp dụng theo phương pháp khấu trừ tại điều 219/2013/TT-BTC | Tin tức

Thứ 310192021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Thông tư 119/2014 Bãi bỏ 1 tỷ đồng để áp dụng theo phương pháp khấu trừ tại điều 219/2013/TT-BTC

Thông tư 119/2014 Bãi bỏ 1 tỷ đồng để áp dụng theo phương pháp khấu trừ tại điều 219/2013/TT-BTC

Thông tư 3609/2014/TT-BTC đã có những quy định mới về một số luật thuế, nhưng điều chú ý nhất là hướng dẫn sửa đổi thông tư 219/2013/TT-BTC 

Các doanh nghiệp xem mình có đủ điều kiện áp dụng kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp nào? Nhưng hiện nay bộ tài chính đã sửa đổi bổ sung bỏ mức khống chế 1 tỷ đồng về tài sản cố định, máy móc, thiết bị.... hợp tác xã mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng theo phương  thức khấu trừ thuế:

“ Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
...
Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này”.

4. Bổ sung ví dụ số 58a tại khoản 4 Điều 14 về khấu trừ thuế.

5. Bỏ quy định phải ghi chú trên Bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào (mẫu số 01-2/GTGT) về thời hạn thanh toán theo hợp đồng đối với hợp đồng thanh toán trả chậm, theo đó, sửa đổi khổ thứ nhất điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

6. Bổ sung hướng dẫn: “Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp”.

7. Bỏ điều kiện hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong điều kiện hồ sơ, thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (Cơ sở kinh doanh sử dụng ngay hóa đơn thương mại trong hồ sơ hải quan).

Tương ứng sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; sửa đổi khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC về loại hóa đơn và bãi bỏ khổ thứ 7 điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC về ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

IV. Sửa đổi mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS và C1-03/NS) tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính và mẫu Bảng kê nộp thuế (01/BKNT) ban hành kèm theo Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính

Tương ứng bãi bỏ khoản 2 Điều 29 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Ngoài ra Tại thông tư số 119/2014 có sửa đổi, bổ sung về một số TT như : 

1.Thông tư 156/2013/TT-BTC 

2. Thông tư 111/2013/TT-BTC

3. Thông tư 219/2013/TT-BTC

4. Thông tư 39/2014/TT-BTC

5. Thông tư 78/2014/TT-BTC

6.Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

7. Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011

Mời bạn xem chi tiết đầy đủ tại thông tư 119/2014/TT-BTC , Công văn 3609/TCT-CS